Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Szczecińskiego TBS sp. z .o.o

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

„Rada Nadzorcza Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. ogłasza otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Z kandydatem zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu.

Informacje o Spółce oraz Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie można uzyskać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 9 kwietnia 2021 r. w siedzibie Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1A, 70-302 Szczecin, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00, w pokoju nr 9. 

Wymagania kwalifikacyjne kandydata

Kandydat na Członka Zarządu – Wiceprezes Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego.

Osoba, która będzie powołana na Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie nie może:  

 1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełnić funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa zgłoszenie w zamkniętej kopercie z adnotacją wskazaną w ogłoszeniu. Zgłoszenie kandydata składa się z:

 1. CV – zawierającego w szczególności obok imienia i nazwiska także adres numer telefonu kontaktowego oraz adres email;
 2. listu motywacyjnego;
 3. dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 4. dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenie usług na podstawie innej umowy lub wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek;
 5. dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 6. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 7. oświadczeń o:
  1. korzystaniu z pełni praw publicznych;
  2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  3. braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych;
  4. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
  5. zapoznaniu się z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki;
  6. o złożeniu lub zobowiązaniu do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 2186 z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  7. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu, zgodnie ze wzorem oświadczenia dostępnym na stronie internetowej Spółki stbs.pl.

Ponadto kandydat składa w oryginałach lub odpisach, dokumenty wymienione w punktach 3-5, potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty inne niż wymienione w punkcie 3-5.

Do zgłoszenia kandydat może załączyć wniosek o nieujawnianie jego danych osobowych w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku braku jego wyboru (zgodnie ze wzorem wniosku opublikowanym na stronie internetowej Spółki stbs.pl).

Miejsce i termin złożenia zgłoszeń

Zgłoszenia wraz z dokumentami można składać w Sekretariacie Spółki (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) lub przesłać kurierem na adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul Bohaterów Getta Warszawskiego 1A, 70-302 Szczecin, (liczy się data wpływu do siedziby Spółki), do dnia 12 kwietnia 2021 r. w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu”. 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 13 kwietnia 2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1, a rozmowy w całości lub w części mogą odbywać się w trybie zdalnym.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w tych spółkach, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 4. wiedzę kandydata w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku i konkurencji lub innych zagadnień związanych z pełnieniem Funkcji;
 5. wiedzę i doświadczenie w zakresie ogólnej znajomości realizacji procesów inwestycyjnych i budowlanych oraz znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

Rada Nadzorcza zastrzega możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (proszę wybrać odpowiedni dla siebie format pliku):

docx down   pdf down

 

Wniosek o nieujawnianie danych osobowych (proszę wybrać odpowiedni dla siebie format pliku):

docx down   pdf down

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 46 13 692
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
91 430 91 15 od 8.00 - 15.30
91 488 09 86 po 15.00 
i w dni wolne (pogotowie lokatorskie)

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.