Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Żółkiewskiego 19

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a ogłasza przetarg ustny ograniczony na wynajem garażu murowanego o powierzchni 19,52 m² zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Hetmana Sanisława Żółkiewskiego 19 (boks nr VII).

Przetarg ograniczony jest do mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Hetmaba Stanisława Żółkiewskiego 4, 5, 19, 20 i ulicy Bolesława śmiałego 39.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 LIPCA 2024 ROKU O GODZ. 11.00 W BIURZE SZCZECIŃSKIEGO TBS PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 32A/U2

Stawka wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej garażu wynosi 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć 00/100) netto.

I. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie ww. ograniczeń przetargu (dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania).
 2. Dysponowanie dokumentem – dowód tożsamości, dowód rejestracyjny zaopatrzony w adnotację o ważnych badaniach technicznych, dopuszczających pojazd do ruchu drogowego, jako dokument potwierdzający fakt posiadania pojazdu lub dokument, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
 3. W przypadku osób reprezentujących osobę przystępującą do przetargu – okazanie stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości.
 4. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż. 
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dzierżawi lub nie wynajmuje gruntu przeznaczonego pod garaż na terenie Gminy Miasto Szczecin, nie posiada innego tytułu prawnego do garażu lub gruntu przeznaczonego pod garaż na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane. 
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.  

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 • Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 29 lipca 2024 roku na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS sp. z o.o. w banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie 84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Decyduje data wpływu środków na konto Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Każdy przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium przystąpi do przetargu. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie.
  W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.
 • Osoba lub podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu Szczecińskiego TBS, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Osoba lub podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.
 • Osoba, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony na trzy lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, planami inwestycyjnymi spółki lub braku możliwości dojazdu do przedmiotu najmu. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3‑krotności miesięcznego czynszu netto. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 • Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%), opłaty związane z eksploatacją garażu oraz opłata za teren i drogę dojazdową i plac manewrowy w wysokości 0,50 zł/m² netto.
 • Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym a wszelkie remonty obciążają najemcę.

Garaż wytypowany do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Szczecińskiego TBS przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a – telefon do kontaktu nr 91 430 91 18.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w biurze Szczecińskiego TBS przy ul. Królowej Jadwigi 45B/U2 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 10–16.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.stbs.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS oraz Urzędu Miasta.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 zamieszczona jest na stronie www.stbs.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych/RODO”.

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.