Konkurs – Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Winogronowa 11F
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-770
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 914613692
Faks: +48 918863350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tbsp.szczecin.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tbsp.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie

Numer referencyjny: 1/K/20

II.1.2)Główny kod CPV

71200000 Usługi architektoniczne i podobne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71300000 Usługi inżynieryjne

71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem konkursu studialnego i realizacyjnego jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników:

1) „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie”:

— w zakresie realizacyjnym obejmującym obszar III na terenie Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne, szacunkowy koszt realizacji;

2) koncepcji działań rewitalizacyjnych w obszarze Starego Miasta Dąbie:

— w zakresie ogólnym ideowym (studialnym): obejmującym obszar I (łącznie z obszarami II i III) na terenach gminy miasto Szczecin, Zamawiającego, Spółdzielni Mieszkaniowej „Kielnia” oraz innych użytkowników i podmiotów,

— SM „Kielnia” jest zainteresowana zabudową mieszkalną uzupełniającą wewnątrz kwartału na dz. nr 78/1; 78/6; 78/7 oraz plombą z funkcją mieszkalną przy ulicy Oficerskiej, o możliwie maksymalnej powierzchni mieszkań.

Szczegółowy opis zawiera regulamin konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak

Proszę określić zawód:

Architekt. Szczegółowe wymagania w zakresie udziału w konkursie określone zostały w rozdziale III regulaminu konkursu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu

Otwarta

IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Sąd konkursowy, na posiedzeniach niejawnych zamkniętych, będzie oceniać prace konkursowe indywidualnie w oparciu o część graficzną i część opisową, według następujących kryteriów:

1) jakość powiązań projektowanej zabudowy z układem przestrzennym Starego Miasta Dąbie, maks. 20 pkt;

2) poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i walorów estetycznych, maks. 20 pkt;

3) kompleksowość rewitalizacji, w tym poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych części wspólnych i indywidualnych, maks. 20 pkt;

4) poziom rozwiązań technologicznych i materiałowych, mających wpływ na koszty eksploatacji, maks. 20 pkt;

5) nowatorstwo i oryginalność rozwiązań w poszanowaniu wartości lokalnych miejsca, maks. 20 pkt.

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/11/2020

Czas lokalny: 15:00

IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak

liczba i wartość przyznawanych nagród:

Zamawiający przyzna uczestnikom konkursu następujące nagrody:

— I nagroda: 30 000,00 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej I i II etapu rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie, wraz z pozwoleniem na budowę, przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego, będących szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,

— II nagroda: 25 000,00 PLN brutto,

— III nagroda: 18 000,00 PLN brutto,

oraz wyróżnienia:

1) wyróżnienie: 8 000,00 PLN brutto;

2) wyróżnienie: 8 000,00 PLN brutto.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

IV.3.3)Zamówienia po konkursie

Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak

IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Magdalena Staniszkis

Marek Orłowski

Tomasz Cykalewicz

Jarosław Bondar

Angelika Szerniewicz

Michał Dębowski

Robert Kowalski-Bertus

Jolanta Skoncej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/10/2020

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.10.2020 r.

2020/S 212-519412

(Data: 30.10.2020 r.) Regulamin konkursu i zał. 1-9

(Data: 30.10.2020 r.) zał. 10-22

(Data: 02.11.2020 r.) Sprostowanie ogłoszenia

(Data: 23.11.2020 r.) Odpowiedzi na pytania 

(Data: 23.11.2020 r.) Edytowalna wersja JEDZ

(Data: 23.11.2020 r.) Edytowalna wersja zał. nr 21

(Data: 23.11.2020 r.) Edytowalna wersja zał. nr 1,2,3,4,5,7,8

(Data: 27.11.2020 r.) Modyfikacja

(Data: 27.11.2020 r.) Edytowalna wersja AKTUALNEGO załącznika nr 7

(Data: 11.12.2020 r.) Wykaz podmiotów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie

(Data: 11.12.2020 r.) Informacja o zakwalifikowaniu uczestników konkursu

(Data: 04.01.2021 r.) Odpowiedzi na pytania 2

(Data: 25.01.2021 r.) Odpowiedzi na pytania 3

(Data: 25.01.2021 r.) załączniki 23-26

(Data: 29.03.2021 r.) Zamawiający informuje, iż modyfikuje Załącznik nr 4 do Regulaminu, który stanowi potwierdzenie złożenia pracy konkursowej. Edytowalna wersja AKTUALNEGO załącznika nr 4

(Data: 16.04.2021 r.) Informacja w sprawie ogłoszenia wyników konkursu

(Data: 23.04.2021 r.) Transmisja on-line z ogłoszenia wyników konkursu dostępna będzie o godz. 13 pod linkiem https://teams.live.com/meet/94665772177448

(Data: 23.04.2021 r.) Informacja o wynikach konkursu

Zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu w piątek, 23 kwietnia 2021 r. o godz. 13, zostały podane do wiadomości poniższe wyniki konkursu.

Zamawiający (Szczecińskie TBS sp. z o.o.) informuje o przyznanych nagrodach w konkursie:

 • I nagroda – Studio A4 Spółka Projektowa z o.o., Szczecin
  Opinia sądu konkursowego:
  Pierwszą nagrodę przyznaje się za synergię działań w kształtowaniu przestrzeni eksponujących i odtwarzających wartości kulturowe i tożsamość dziedzictwa urbanistycznego Starego Dąbia oraz wysoką jakość zagospodarowania przestrzeni i programu funkcjonalnego, zgodnego ze współczesnymi oczekiwaniami społecznymi. W pracy w optymalny sposób wykazano potencjał rewitalizacji starego miasta poprzez działania urbanistyczne i architektoniczne tworzące atrakcyjną ofertę inwestycyjną i uwzględniająca ekonomiczne aspekty rozwoju obszaru. Przedstawione rozwiązania zarówno w skali całościowego układu przestrzennego jak i wytycznych dla szczegółowych rozwiązań architektury i przestrzeni publicznych, cechuje szczególna dbałość o utrwalenie wartości kulturowych i genius locci Starego Dąbia uwzględniając równocześnie uwarunkowania wynikające z ochrony społecznych wartości zabudowy istniejącej. Przykładem takich rozwiązań jest zarówno propozycja utworzenia nowego wnętrza urbanistycznego przestrzeni publicznej w kwartale ulic Anieli Krzywoń, Emilii Gierczak, Mierniczej i Dziennikarskiej przy równoczesnym odtworzeniu historycznych pierzei tych ulic, propozycja dotycząca oznaczeniu w przestrzeni staromiejskiej historycznego przebiegu murów obronnych jak i koncepcja zagospodarowania kwartałów zabudowy w rejonie ulic Oficerskiej, MIerniczej, Cichej, Lekarskiej i Anieli Krzywoń. Proponowana forma nowej zabudowy na tych terenach jest oryginalną i nowatorska próbą redefiniowania historycznego układu oficynowego wnętrz miejskich kwartałów tworzącą unikalny nastrój współczesnej architektury mieszkaniowej w strefach zabytkowych.
  Podkreślenia wymaga, że zaproponowane rozwiązanie zabudowy oficynowej wewnątrz kwartału wychodzi na przeciw idei ścisłego współdziałania wszystkich gestorów terenów na  rzecz jak najwyższej jakości rozwiązań funkcjonalnych i jakości rewitalizowanych przestrzeni kwartałów.

  Zalecenia pokonkursowe
  Wysoko oceniając zaproponowaną zasadę kształtowania oficyn zaleca się zrewidowanie zaproponowanego rozwiązania pod kątem możliwości usamodzielnienia obiektów stanowiących własności różnych inwestorów oraz zwiększania prywatności poszczególnych mieszkań. Zaproponowana duża intensywność zabudowy oficynowej, przekraczająca planowaną przez
  Zamawiającego pozostawia pewne pole swobody do wprowadzania zalecanych korekt.
  Przedmiotem szczególnego namysłu powinna być także możliwość niezależnej lub etapowej realizacji poszczególnych zadań właścicielskich przy utrzymaniu zilustrowanego efektu i nastroju wnętrza kwartału.
  • DABIE-PLANSZA-1
  • DABIE-PLANSZA-2
  • DABIE-PLANSZA-3
 • II nagroda – DOMINO grupa architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin
  Opinia sądu konkursowego:
  Nagrodę przyznano za spójną, racjonalną i dojrzałą estetycznie wizję zabudowy w obszarach nr 2 i 3. Propozycje rewitalizacji i przekształceń pierzei wokół obu kwartałów wykazują interesują różnorodność i dbałość o detal. Koncepcja zabudowy wnętrza kwartału ner 2, choć ekonomicznie racjonalna nie jest spójna z historią i charakterem obrzeżnej, z której wynika zdaniem Sądu potrzeba większego rozdrobnienia.
  W zakresie koncepcji urbanistycznej obszaru nr 1 doceniono propozycję odtworzenia kwartałowej zabudowy w centrum obszaru. Wątpliwości budzi forma zabudowy na boisku szkoły, a także zbyt automatyczne  powielenie typu zabudowy ulicy Dziennikarskiej dalej wzdłuż ulicy Ustki i ciągnące się aż za oś ulic Anieli Krzywoń i Mianowskiego, która powinna być zamknięta obiektem o indywidualnym charakterze.
  • PLANSZA-1
  • PLANSZA-2
  • PLANSZA-3
 • III nagroda – BRIC ARCHITEKCI sp. z o.o., Warszawa
  Opinia sądu konkursowego:
  Nagrodę przyznani za klarowną wizję kształtowania staromiejskiego układu urbanistycznego nawiązującą do tożsamości kulturowej Dąbia. Wątpliwości budzi wprowadzenie nowych przestrzeni publicznych nie będących elementami historycznego układu miasta, w szczególności nowego „Placu przy Szkole” oraz gabaryt i forma obiektu proponowanego u zbiegu ulic Mierniczej i Anieli Krzywoń w miejscu obecnego boiska.
  Propozycja kształtowania zabudowy obrzeżnej kwartałów przekonuje wyważonymi proporcjami i sposobem wkomponowania w pierzeje, w sposób harmonizujący z istniejącą zabudową. Jako pozytywna została zauważona próba wprowadzenia zabudowy do wnętrza kwartału pomiędzy ulicami Mierniczą i Lekarską. Wątpliwości budzi jednak forma oraz relacje proponowanej zabudowy w stosunku do obrzeżnej zabudowy kwartału.
  • PLANSZA-1
  • PLANSZA-2
  • PLANSZA-3
 • wyróżnienie – Pracownia Projektowa „ATRIUM” sp. z o.o., Szczecin
  Opinia sądu konkursowego:
  Wyróżnienie przyznano za podporządkowanie koncepcji projektowej idei nawiązania do powojennych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych Starego Dąbia włączając w to kwestie dotyczące zmian klimatycznych, demograficznych oraz zmieniających się potrzeb współczesnego społeczeństwa. Szeroki zakres zagadnień rewitalizacyjnych, a także staranne opracowanie obszaru rzeki Płoni, stanowią ważny materiał do dalszych analiz i dyskusji związanych z przekształceniami i rewitalizacją tego obszaru.
  • plansze-dabie_Strona_1
  • plansze-dabie_Strona_2
  • plansze-dabie_Strona_3
 • wyróżnienie – HABITAT Architekci sp. z o.o., Poznań
  Opinia sądu konkursowego:
  Prawidłowe uczytelnienie geometrii układu urbanistycznego Starego Miasta Dąbie i zamknięcie perspektywy wyznaczonej przez ul. Anieli Krzywoń.
  • CZESC-REALIZACYJNA_PLANSZA-1_100X70
  • CZESC-REALIZACYJNA_PLANSZA-2_100X70
  • CZESC-STUDIALNA_PLANSZA-1_100X70

Pozostałe prace nadesłane na konkurs:

 • Gabriela Talarek Porta – PP sp. z o.o. sp. k., Szczecin
  • PLANSZA-1
  • PLANSZA-2
  • PLANSZA-3
 • Semren & Mansson Poland sp. z o.o., Szczecin
  • PLANSZA---1
  • PLANSZA---2
  • PLANSZA---3
 • JAZ + ARCHITEKCI Żmijewski Jaworski Massé sp. z o.o., Warszawa
  • 231193-1
  • 231193-2
  • 231193-3

Wnioski pokonkursowe

Analiza prac konkursowych w zakresie problematyki sformułowanej w Regulaminie Konkursu Jako zadanie dotyczące ogólnych założeń do rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie (Obszar 1) pozwala na sformułowanie wniosków do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniających proponowane rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne.

Konkurs wykazał potencjał rozwojowy obszaru dla nowych inwestycji przebudowujących historyczną tożsamość układu urbanistycznego Starego Dąbia i równocześnie tworzących nowe wartości przestrzenne i funkcjonalne dla życia społeczności lokalnej.

Rekomenduje się uwzględnienie w mpzp rozwiązań przedstawionych w pracach konkursowych, a zwłaszcza dotyczących:

 • odtworzenia zabudowy definiującej linie historycznych pierzei wnętrz urbanistycznych ulic i placów w centrum obszaru, a zwłaszcza Starego Rynku i ulic Anieli Krzywoń, Emilii Gierczak i Dziennikarskiej.
 • wykorzystania kwartału pomiędzy ulicami Anieli Krzywoń, Emilii Gierczak, Mierniczej i Dziennikarskiej na wielofunkcyjny zespół zabudowy usługowej, biurowej i mieszkaniowej.
 • wytworzenie nowej przestrzeni publicznej placu we wnętrzu ww kwartału i ukształtowanie nowego powiązania pomiędzy tym placem, Starym Rynkiem i przejściem w rejon kościoła.
 • maksymalnego wyeksponowania przestrzennego układu ulic okalających Stare Miasto poprzez nową zabudowę zewnętrznej i wewnętrznej pierzei tej ulicy, w tym zabudowę punktową w rejonie północnym i zabudowę definiującą przestrzeń ulicy w rejonie zachodnim.
 • zlokalizowanie w północnej pierzei Starego Rynku budynku o znaczącej funkcji nawiązującej do roli dawnego ratusza w kompozycji placu, a po północnej stronie ulicy Drukarskiej obiektu wieńczącego kompozycję osi miasta wyznaczoną przez ulice Józefa Malinowskiego i Ustki
 • wypracowanie wspólnej polityki parkingowej dla całości obszaru Starego Miasta Dąbia w celu ograniczenia ilości miejsc parkingowych wymaganych w granicach obszaru staromiejskiego.

Z uwagi na ograniczenia sanitarne dyskusja pokonkursowa odbędzie się drogą elektroniczną, pytania proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godz. 12.

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 46 13 692
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
91 430 91 15 od 8.00 - 15.30
91 488 09 86 po 15.00 
i w dni wolne (pogotowie lokatorskie)

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.