Dom dla absolwenta nabór 2022, etap II

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Gmina Miasto Szczecin ogłasza nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w ramach programu mieszkaniowego „Dom dla absolwenta” położonych na osiedlu mieszkaniowym „Wrzosowe Wzgórze” przy ul. Józefa Romana. Wysokość partycypacji wynosi 15 proc. kosztów budowy mieszkania.

Nabór dotyczy następujących specjalizacji zawodowych: wzornictwo (dizajn), sztuka mediów, nauczyciele (w tym przedmiotów ścisłych i przyrodniczych), lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, informatycy, biotechnolodzy, fizycy, astronomowie, pracownicy branży morskiej, filolodzy, tłumacze, ekonomiści.

Nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Przedmiotem niniejszej oferty są następujące lokale mieszkalne położone na terenie osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe Wzgórze” etap II przy ul. Józefa Romana w Szczecinie:
  L.p. Adres lokalu (po kliknięciu na adres można pobrać rzut mieszkania)
  Liczba pokoi Powierzchnia [m²] Wysokość partycypacji
  1. Józefa Romana 5/5 1 36,67 30 802,80 zł
  2. Józefa Romana 5/14 1 36,67 30 802,80 zł
  3. Józefa Romana 7/5 1 36,67 30 802,80 zł
  4. Józefa Romana 7/17 1 33,58 28 207,20 zł
  5. Józefa Romana 13/20 2 46,98 39 463,20 zł
  6. Józefa Romana 3/18 2 48,41 40 664,40 zł
 2. Zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2022 roku.
 3. Szacunkowy koszt jednostkowy nabycia partycypacji w kosztach budowy mieszkania wynosi 840,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.
 4. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać osobiście w terminie od 10 października 2022 roku do 21 października 2022 roku w godzinach od 10.00 do16.00 w biurze Szczecińskiego TBS położonym przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest ograniczony do osób spełniających kryteria opisane w programie mieszkaniowym „Dom dla absolwenta”, co oznacza, że:
  5.1. w terminie wskazanym w pkt. 4 przyjęte zostaną wszystkie kompletne wnioski;
  5.2. w przypadku większej liczby zakwalifikowanych wniosków niż liczba lokali umowy zawarte zostaną z osobami, które uzyskają najwyższą liczbę punktów;
  5.3. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej wnioskodawców o wyborze najemcy zadecyduje losowanie.
 6. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.stbs.pl lub w biurze Szczecińskiego TBS położonym przy ul. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie w godz. 10–16.
  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od uczestnika programu, w szczególności:
  • wskazanie parametrów lokalu, o który ubiega się wnioskodawca (jednopokojowe, dwupokojowe),
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów (specjalizację) lub szkoły średniej,
  • deklarację o uzyskanych dochodach za rok 2021,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności (umowa o świadczenie usług) od pracodawcy prowadzącego działalność na terenie Szczecina albo oświadczenie takiego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia (nawiązania współpracy) absolwenta, inne dokumenty potwierdzające prowadzenie takiej działalności,
  • oświadczenie o niedysponowaniu prawem do innego lokalu lub zobowiązanie do niedysponowania takim prawem na dzień zawarcia umowy najmu,
  • oświadczenie, że wnioskodawca opłaca lub będzie opłacać podatek dochodowy w Szczecinie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • dokumenty potwierdzające możliwość świadczenia pracy na terytorium RP (dotyczy obcokrajowców).
 7. Przyszli najemcy oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego muszą spełniać łącznie poniższe warunki:
  7.1. wykazać się wysokością dochodów gospodarstwa domowego, jednakże nie przekraczającą górnych progów dochodowych określonych ustawowo, zgodnie z warunkami podanymi w poniższej tabeli:
  Liczba osób w gospodarstwie domowym Maksymalny, średni miesięczny dochód  za 2021 r.
  1 osoba 4 288,22 zł
  2 osoby 6 003,51 zł
  3 osoby 8 290,56 zł
  Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111)
  7.2. Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu zawarcia umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  7.3. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego złożony przez osobę lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa o partycypacji oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, może dotyczyć wyłącznie mieszkania o powierzchni nie mniejszej niż minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych przez Szczecińskie TBS w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób. Powierzchnie minimalne przedstawiają się następująco:
  Liczba osób w gospodarstwie domowym Minimalna powierzchnia użytkowa, jaką powinno posiadać mieszkanie oddawane w najem określonej liczbie osób 
  1 25 m²
  2 32 m²
  3 44 m²
  7.4. Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania jest absolwentem w rozumieniu programu mieszkaniowego „Dom dla absolwenta”, tzn:
  • ukończyła szkołę średnią, studia w zawodzie opisanym w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
  • lub jest zatrudniona przez pracodawcę na terenie Szczecina w zawodzie opisanym w ogłoszeniu o naborze,
  • lub ma ofertę zatrudnienia przez pracodawcę na terenie Szczecina w zawodzie opisanym w ogłoszeniu o naborze, przy czym w dniu podpisania umowy najmu lokalu musi posiadać zatrudnienie u danego pracodawcy,
  • lub prowadzi działalność gospodarczą w zawodzie opisanym w ogłoszeniu o naborze
  • oraz w dniu zawarcia umowy najmu nie ukończyła 35 roku życia.
 8. Wnioski złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wolnym naborze sprawdzone zostaną przez pracowników spółki pod względem kompletności złożonych dokumentów i spełnienia warunków formalnych.
 9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 7.1–7.4 wniosek zostanie odrzucony.
 10. Lista osób, które złożyły kompletne wnioski wraz z przypisaną punktacją przedłożona zostanie wraz z kompletem dokumentów Komisji Mieszkaniowej Szczecińskiego TBS spółka z o.o. w celu weryfikacji przedłożonych wniosków.
 11. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja Mieszkaniowa Szczecińskiego TBS spółka z o.o. sporządzi listę osób, spełniających warunki naboru, z którymi Szczecińskie TBS może zawrzeć umowę w sprawie partycypacji oraz umowę najmu.
 12. Listę, o której mowa w ustępie 11, podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiego TBS oraz tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.
 13. Ewentualne odwołania od decyzji komisji rozpatruje Rada Nadzorcza Szczecińskiego TBS spółka z o.o.. Decyzje rady nadzorczej są ostateczne.
 14. Umowy zawarte zostaną z wnioskodawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. 
  W przypadku równej liczby punktów zadecyduje losowanie.
 15. Punktacja przydzielona zostanie wg poniższych zasad:
  Praca w zawodzie Liczba punktów
  Wzornictwo (dizajn), sztuka mediów 40
  Nauczyciel przedmiotów ścisłych (przyrodniczych) 35
  Lekarz 30
  Pielęgniarka, ratownik medyczny 20
  Informatyk 10
  Nauczyciele pozostałych przedmiotów 5
  Biotechnolodzy 5
  Fizycy, astronomowie 5
  Pracownicy branży morskiej 5
  Filolodzy, tłumacze 5
  Ekonomiści 5

  Ukończone studia Liczba punktów
  Wzornictwo (dizajn), sztuka mediów 20
  Studia pedagogiczne, kierunek przedmioty ścisłe, przyrodnicze 20
  Studia medyczne 15
  Pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne 10
  Informatyka 5
  Studia pedagogiczne (pozostałe kierunki) 3
  Biotechnologia 3
  Fizyka, astronomia 3
  Kierunki związane z branżą morską 3
  Filologia (języki obce, nowożytne) 3
  Ekonomia 3

  Stopień studiów Liczba punktów
  I stopnia 3
  II stopnia 5
 16. Umowa partycypacji oraz umowa najmu lokalu mieszkalnego będą zawierane na czas oznaczony tj. okres 3 lat. W umowie zostanie ujęty zapis dotyczący pierwszeństwa zawarcia następnej umowy na czas nieoznaczony.
 17. Warunkiem zawarcia kolejnych umów będzie spełnianie warunków określonych w programie mieszkaniowym „Dom dla absolwenta” oraz w obowiązujących na dzień podpisania umowy przepisach.
 18. Terminy zawarcia umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, a następnie umowy najmu będą wyznaczane indywidualnie, bez zbędnej zwłoki.
 19. Jeżeli wnioskodawca nie przystąpi do podpisania umowy w sprawie partycypacji we wskazanym terminie Szczecińskie TBS sp. z o.o. może odstąpić od podpisania umowy.

Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyny, a także zmiany jego warunków lub zmiany treści ogłoszenia o naborze jak również do zamknięcia naboru bez rozstrzygnięcia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: 91 430 91 34  lub 91 430 9 183 od poniedziałku do piątku w godz. 8–16.

Załączniki:
Pobierz plik (STBS_Wniosek_Dom_dla_absolwenta_KM_2022-02-17.pdf)STBS_Wniosek_Dom_dla_absolwenta_KM_2022-02-17.pdf[Wniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji]97 kB2022-09-28 16:02
Pobierz plik (STBS_Deklaracja_o_dochodach_za_caly_rok_MK_2022-09-27.pdf)STBS_Deklaracja_o_dochodach_za_caly_rok_MK_2022-09-27.pdf[Deklaracja o dochodach za ubiegły rok]147 kB2022-09-28 16:01
Pobierz plik (STBS_Oswiadczenie_o_tytule_prawnym_do_lokalu_KM_2022-06-22.pdf)STBS_Oswiadczenie_o_tytule_prawnym_do_lokalu_KM_2022-06-22.pdf[Oświadczenie o tytule prawnym do lokaluczenie]89 kB2022-09-28 16:01
Pobierz plik (STBS_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_KM_2019-06-10.pdf)STBS_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_KM_2019-06-10.pdf[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]206 kB2022-09-28 15:59

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.