Dodatki mieszkaniowe

Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się Referat Dodatków Mieszkaniowych Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

Potwierdzony przez Szczecińskie TBS wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (kliknij, aby pobrać wniosek) można składać w Biurze Obsługi Interesantów Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 (tel. 91 44 27 150-155, 91 44 27 157-158).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznania świadczenia znajdują się na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń Kliknij, aby przejść na stronę SCŚ

Obniżka czynszu

Zasady i warunki udzielania obniżek czynszu opisane są szczegółowo na stronie poświęconej Nowej Polityce Mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin, pod adresem: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=253

Spłata zaległości

Etapy windykacji

 

W ramach działalności Szczecińskiego TBS istnieje Komórka windykacji, która zajmuje się windykowaniem należności z tytułu najmu lub użytkowania lokali. Postępowanie windykacyjne podzielone jest na etapy:

1. wezwanie do zapłaty – zawiera również propozycję zawarcia ugody w sprawie sposobu spłaty zaległości;

2. wypowiedzenie umowy najmu – w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji na wezwania do zapłaty;

3. wezwanie do opróżnienia lokalu i zapłaty zaległości (tzw. wezwanie przedsądowe);

4. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego – w przypadku gdy użytkownik nie ureguluje zaległości lub nie wyda zajmowanego lokalu;

5. postępowanie egzekucyjne (komornicze) – prowadzone w oparciu o uzyskany w sądzie tytuł wykonawczy.

Sytuacja lokatora zalegającego z opłatami rozpatrywana jest indywidualnie i przed podjęciem każdej decyzji wnikliwie analizujemy jego możliwości finansowe, proponując dostępne formy pomocy. Osoby zalegające z opłatami mogą liczyć na kilka form pomocy opisanych poniżej.

 

Formy pomocy udzielanej najemcom i użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących własność Szczecińskiego TBS

 

Rozłożenie zaległości na raty
Każdy lokator zalegający z opłatami niezależnie od stopnia prowadzonej w stosunku do niego windykacji może zwrócić się do Szczecińskiego TBS z prośbą o rozłożenie na miesięczne raty ciążących na nim zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu. Wysokość oraz ilość rat wnioskodawca proponuje we wniosku, jaki składa w kancelarii Towarzystwa. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny można rozłożyć maksymalnie do 24 miesięcznych rat. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną deklarację dochodową ze stosownymi zaświadczeniami.

Prolongata spłaty zaległości
Lokator zalegający z opłatami może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Towarzystwa o odroczenie terminu spłaty zaległości maksymalnie o 6 miesięcy. W tym czasie dłużnik jest zobowiązany do regulowania bieżących opłat związanych z lokalem mieszkalnym.

Umorzenie zaległości
Jest to wyjątkowa forma pomocy, o jaką mogą zwrócić się dłużnicy znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. We wniosku o umorzenie osoba zalegająca powinna wykazać swoją szczególnie trudną sytuację materialną dołączając stosowne dokumenty. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć:
1. wypełnioną deklarację dochodową wraz ze stosownymi zaświadczeniami
2. decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w której to MOPR wypowie się w sprawie możliwości udzielenia pomocy w spłacie zaległości z tytułu najmu obciążających wnioskodawcę.

Wniosek o umorzenie wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Szczecińskiego TBS. Ze względu na wyjątkowość tej formy pomocy umorzenie może być dokonane tylko jeden raz w odniesieniu do danego dłużnika. Dlatego też osoby, którym kiedykolwiek umorzono zaległości czynszowe nie mogą ponownie ubiegać się o pomoc w tej formie. 

 

Zameldowanie w lokalu mieszkalnym

Procedury dotyczące ewidencji ludności (zameldowanie i wymeldowanie) prowadzone są przez Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, które mieści się przy pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło).
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51068.asp

Po dokonaniu w Urzędzie Miasta formalności związanych z meldunkiem, należy przedłożyć w Kancelarii Szczecińskiego TBS dokument potwierdzający wykonanie tej czynności.

Jednocześnie przypominamy, że zameldowanie w lokalu jest tylko rejestracją pobytu w lokalu, bez wskazania oraz nabycia uprawnień do danego lokalu.

Zamiana mieszkania

Zamiana mieszkań w Szczecińskim TBS

I. Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu

W ramach polityki mieszkaniowej Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego regulowanej wewnętrznymi przepisami spółki istnieje możliwość przeprowadzenia na wniosek najemcy zamiany lokalu mieszkalnego. Szczecińskie TBS może dokonać zamiany z urzędu lokalu na inny lokal w zasobie Szczecińskiego TBS m.in. w przypadkach, gdy najemca wystąpił z wnioskiem o:

 1. zamianę na lokal o niższym standardzie;
 2. zamianę lokalu na lokal mniejszy;
 3. najemca jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do samodzielnego poruszania się, zajmującą lokal niedostosowany do jej potrzeb ze względu na stan zdrowia lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do samodzielnego poruszania;
 4. najemca zajmuje lokal, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka nie zapewnia:            
  1. minimalnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynikającej z przepisów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – w odniesieniu do lokali mieszkalnych wybudowanych, zmodernizowanych, przebudowanych lub rozbudowanych z udziałem środków kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
  2. minimalnej normy powierzchni pokoi (5 m2na członka gospodarstwa domowego) – w odniesieniu do pozostałych lokali;
 5. najemca uznany przez sąd rodziną zastępczą zajmuje lokal, który nie zapewnia:
  1. minimalnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynikającej z przepisów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – w odniesieniu do lokali mieszkalnych wybudowanych, zmodernizowanych, przebudowanych lub rozbudowanych z udziałem preferencyjnych środków kredytowych z Banku Gospodarstwa Krajowego,
  2. b)minimalnej normy powierzchni pokoi (5 m2na członka gospodarstwa domowego) – w odniesieniu do pozostałych lokali.
 6. zamianę na inny lokal, gdy najemca jednocześnie nie spełnia przesłanek, 
  o których mowa w pkt. 1–5, a znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub społecznej, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd Szczecińskiego TBS.

 

Ponadto Szczecińskie TBS może dokonać zamiany z urzędu lokalu na inny lokal z zasobów Szczecińskiego TBS wybudowanych lub zmodernizowanych przy udziale preferencyjnych środków kredytowych pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego lub innych środków kredytowych na wniosek złożony przez najemcę lokalu w przypadkach, gdy najemca wystąpił z wnioskiem o:

 1. zamianę lokalu położonego w budynkach wybudowanych przed 1945 rokiem na lokal o wyższym standardzie technicznym i funkcjonalnym;
 2. zamianę w celu poprawy warunków mieszkaniowych gospodarstwa domowego poprzez zwiększenie liczby pokoi. Liczba pokoi lokalu mieszkalnego uzyskanego w wyniku zamiany nie może przekroczyć liczby osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu.

 

Warunkiem zamiany z urzędu jest:

 1. brak zaległości w opłatach z tytułu najmu 
 2. terminowe regulowanie należności z tytułu najmu lokalu, przez okres ostatnich trzech lat od daty złożenia wniosku o zamianę w przypadku zamiany na lokal większy lub lokal o wyższym standardzie
 3. utrzymanie lokalu w należytym stanie technicznym i sanitarnym zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu lokalu
 4. spełnienie warunków dochodowych określonych odpowiednimi przepisami 
 5. zajmowanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem zamiany z urzędu na podstawie umowy najmu od co najmniej jednego roku przed datą złożenia wniosku o zamianę
 6. wpłata kaucji zabezpieczającej najem w wysokości dwunastokrotności czynszu

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. deklaracja o dochodach za trzy ostatnie miesiące oraz rok poprzedzający złożenie wniosku
 2. dokumenty poświadczające wysokość uzyskanych dochodów wymienionych w deklaracji zaświadczenie z US o osiągniętym dochodzie w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz zaświadczenie o osiągniętym dochodzie z trzech ostatnich miesięcy
 3. protokół wstępny zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem zamiany
 4. oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Szczecin
 5. oświadczenie o obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej najem


II. Zamiana międzylokatorska

Szczecińskie TBS może wyrazić zgodę na zamianę lokali, będących przedmiotem najmu stanowiących zasób mieszkaniowy Szczecińskiego TBS, po uzyskaniu pozytywnej opinii dysponenta lokalu na lokale mieszkalne przeznaczone na stały pobyt ludzi, do których przysługują następujące tytuły prawne:

 1. umowa najmu;
 2. decyzja administracyjna o przydziale lokalu;
 3. lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 4. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 5. prawo własności lokalu mieszkalnego lub budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi, 

 

Warunkiem dokonania zamiany międzylokatorskiej jest:

 1. brak zaległości w opłatach z tytułu najmu 
 2. terminowe regulowanie należności z tytułu najmu lokalu (przyszły najemca lokalu w zasobie mieszkaniowym Szczecińskiego TBS)
 3. utrzymanie lokalu w należytym stanie technicznym i sanitarnym zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu lokalu
 4. spełnienie warunków dochodowych określonych odpowiednimi przepisami 
 5. wpłata kaucji zabezpieczającej najem w wysokości dwunastokrotności czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy (przyszły najemca lokalu w zasobie mieszkaniowym Szczecińskiego TBS)

 

Do obu wniosków należy załączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. deklaracja o dochodach za rok oraz trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosków
 2. dokumenty poświadczające wysokość uzyskanych dochodów wymienionych w deklaracji(zaświadczenie z US o osiągniętym dochodzie w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz zaświadczenie o osiągniętym dochodzie z trzech ostatnich miesięcy)
 3. protokół wstępny zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem zamiany
 4. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do lokalu mieszkalnego
 5. oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu na terenie Gminy Miasto Szczecin
 6. oświadczenie o obowiązku wpłaty kaucji (tylko przyszły najemca lokalu z zasobu mieszkaniowego szczecińskiego TBS)
 7. dokumenty poświadczające posiadany tytuł prawny do lokalu (tylko przyszły najemca lokalu z zasobu mieszkaniowego szczecińskiego TBS)
 8. zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami za lokal mieszkalny (tylko przyszły najemca lokalu z zasobu mieszkaniowego szczecińskiego TBS)
 9. oświadczenie dysponenta innego lokalu niż z zasobów Szczecińskiego TBS o wyrażeniu zgody na dokonanie zamiany (w przypadku zamiany na lokal inny niż z zasobu mieszkaniowego Szczecińskiego TBS lub Gminy Miasto Szczecin)
 10. zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o liczbie osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym

 

Do pobrania: 

 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo w naszej siedzibie, w pokoju nr 7 stanowisko nr 3 lub pod numerem telefonu 91 430 91 09 od poniedziałku do piątku w godzinach 10–16.

Zachęcamy też do pobrania dokumentów niezbędnych do załatwienia spraw – w dziale Dokumenty do pobrania

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 10–16, nr tel. 91 430 91 00

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.