Rewitalizacja RAZEM – Boh. Getta Warszawskiego 5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013

INFORMACJE PODSTAWOWE  |  CELE PROJEKTU  |  OPIS PROJEKTU  |  FINANSOWANIE  |  KALENDARIUM

   bgw5 2013 07 01 5

Informacje podstawowe

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5
Numer umowy: UDA-RPZP.06.06.01-32-006/11-00
Inwestor zastępczy: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Projektant: „GPA s.c. GNIEWOSZ PUCHALSKA ARCHITEKCI” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/13
Wykonawca: „WINESS S.C. Maria Schneider, Sławomir Schneider" z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wiatracznej 17
Inspektor nadzoru: SOZAN zakład Ogólnobudowlany Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rezedowej 17/7 

 przed

 • bgw5-przed-1
 • bgw5-przed-2
 • bgw5-przed-3
 • bgw5-przed-4
 • bgw5-przed-5
 • bgw5-przed-6

 po

 • bgw5-po-1
 • bgw5-po-2
 • bgw5-po-3
 • bgw5-po-4
 • bgw5-po-5
 • bgw5-po-6

 

Cele projektu

Projekt zgodny z celami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Głównym celem zawartym w dokumencie jest Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców, realizowany m. in. przez cel szczegółowy: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa.

Realizacja przedsięwzięcia zgodna z Osią Priorytetową 6 Rozwój funkcji metropolitarnych, którego celem jest budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Rewitalizacja terenów zdegradowanych, zwłaszcza rewitalizacja terenów śródmiejskich sprzyjać będzie tworzeniu stref administracyjno biznesowych oraz gospodarczych.

Projekt jest jednym z elementów Programu Zintegrowanego, który polega na kompleksowej rewitalizacji Szczecina.
Realizacja niniejszego elementu Projektu Zintegrowanego ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Główny cel został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
ożywienie gospodarczo-ekonomiczne

○ przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych

○ aktywizacja i integracja lokalnych społeczności

○ ochrona wartości historycznych i kulturowych miasta Szczecin

○ zwiększenie atrakcyjności turystycznej

○ poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarzepodniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego

○ przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrumpoprawa stanu technicznego kamienicy przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5poprawa jakości zamieszkania

○ pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia jest jednym z elementów zawartych w Programie Zintegrowanym, dotyczącym rewitalizacji miasta Szczecin. Beneficjentami projektu pn.: „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5” są przede wszystkim mieszkańcy Szczecina, inwestorzy oraz turyści odwiedzający Województwo Zachodniopomorskie.

 

Opis projektu

W Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Szczecin jako jeden z elementów Programu Zintegrowanego wskazano projekt pn: „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5" (str. 48, 54).

W ramach przedsięwzięcia wykonano remont elewacji frontowej oraz prześwitu bramowego kamienicy przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5.
W ramach prac wykonano następujące prace przy elewacji frontowej: przygotowanie podłoża, prace blacharskie, prace izolacyjne, prace malarskie, naprawa gzymsu wieńczącego, prace w obrębie cokołu oraz elementy wykończenia oraz następujące prace przy prześwicie bramowym: prace przygotowawcze, wykonanie nowych warstw posadzki, ocieplenie ścian i sufitów, obudowa istniejących pionów, prace przy okładzinach ściennych i sufitowych, remont sztukaterii, prace wykończeniowe.


Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do przywrócenia historycznej wartości kamienicy. Produktem realizacji przedsięwzięcia jest renowacja jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, dzięki czemu poprawie uległ stan techniczny obiektu:
○ wykluczono czynniki powodujące degradację elementów budynku, głównie wilgoci i jej następstw – poprzez izolację ścian piwnic, renowacja systemu orynnowania ○ wykluczono czynniki techniczno-konstrukcyjne zagrażające użytkowaniu obiektu, zastosowano materiały i technologie renowacyjne odpowiednie dla obiektów historycznych, takie jak tynki renowacyjne stosowane na zasolone podłoża, tynki renowacyjne do spajania elewacji, itp.
○ przywrócono historyczny charakter elewacji poprzez stosowanie odpowiednich wypraw sztukatorskich, szpachlowych i malarskich oraz renowacji elementów okratowania.

Wdrożenie projektu przyczyniło się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:
1. Powierzchnia części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji – 353,76 m2.
2. Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji – 1 szt.

Harmonogram prac:

○ Podpisanie umowy z wykonawcą – IV kwartał 2012 r.
○ Przekazanie placu budowy – I kwartał 2013 r.
○ Zakończenie rzeczowe projektu – 30 lipca 2013 r.

 

Finansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-006/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013
Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym” z dnia 11 czerwca 2012 roku.

Łączny koszt projektu: 300 766,40 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 237 690,97 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 118 845,48 zł
Udział własny wspólnoty: 181 920,92 zł

Po zrealizowaniu projektu koszty rzeczywiste wyniosły:
Łączny koszt projektu: 257 449 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 202 418 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 101 209 zł
Udział własny wspólnoty: 156 240 zł

 

Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją

29 sierpnia 2011 r. – złożenie wniosku o dofinasnowanie
21 lutego 2012 r. – przyznanie dofinansowania
11 czerwca 2012 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
3 grudnia 2012 r. – podpisanie umowy z inwestorem zastępczym – Szczecińskim TBS sp. z o.o.
19 grudnia 2012 r. – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
14 stycznia 2013 r. – złożenie I wniosku o płatność – sprawozdanie
25 stycznia 2013 r. – pozytywna ocena I wniosku o płatność
21 lutego 2013 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót
26 lutego 2013 r. – podpisanie umowy z inspektorem nadzoru i przekazanie placu budowy
1 marca 2013 r. – podpisanie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego
25 marca 2013 r. – złożenie II wniosku o płatność – zaliczka
10 kwietnia 2013 r. – pozytywna ocena II wniosku o płatność
20 czerwca 2013 r. – podpisanie protokołu końcowego odbioru robót
10 lipca 2013 r. – złożenie III wniosku o płatność – rozliczenie zaliczki, refundacja
30 października 2013 r. – pozytywna ocena III wniosku o płatność
8 listopada 2013 r. – złożenie IV wniosku o płatność końcową
31 grudnia 2013 r. – zakończenie rzeczowe realizacji
13 stycznia 2014 r. – zakończenie finansowe realizacji
17 stycznia 2014 r. – pozytywna ocena IV wniosku o płatność końcową
18–20 lutego 2014 r. – kontrola po zakończeniu realizacji projektu
28 lutego 2014 r. – podpisanie aneksu terminowego nr 1 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą
4 kwietnia 2014 r. – podpisanie aneksu terminowego nr 2 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą
10 kwietnia 2014 r. – otrzymanie protokołu pokontrolnego
14 kwietnia 2014 r. – zatwierdzenie protokołu pokontrolnego

stopka unijna

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.