Rewitalizacja RAZEM – Boh. Getta Warszawskiego 22

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE  |  CELE PROJEKTU  |  OPIS PROJEKTU  |  FINANSOWANIE  |  KALENDARIUM

BGW22 20130228 2

Informacje podstawowe

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22
Numer umowy: UDA-RPZP.06.06.01-32-005/11-00
Inwestor zastępczy: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Projektant: „NAWET Robert Paluch Usługi Projektowe" z siedzibą w Szczecinie przy ul. Poniatowskiego 36/4
Wykonawca: „WINESS S.C. Maria Schneider, Sławomir Schneider" z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wiatracznej 17
Inspektor nadzoru: Kazimierz Krzemiński – „KRZEM” Zakład Usług Inwestorskich Kazimierz Krzemiński, ul. Zawadzkiego 17/41, Szczecin

przed

 • bgw22-przed-1
 • bgw22-przed-2
 • bgw22-przed-3
 • bgw22-przed-4
 • bgw22-przed-5

po

 • bgw22-po-1
 • bgw22-po-2
 • bgw22-po-3
 • bgw22-po-4
 • bgw22-po-5

Cele projektu

Projekt zgodny z celami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Głównym celem zawartym w dokumencie jest Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców, realizowany m. in. przez cel szczegółowy: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa.

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z Osią Priorytetową 6 Rozwój funkcji metropolitarnych, którego celem jest budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Rewitalizacja terenów zdegradowanych, zwłaszcza „rewitalizacja terenów śródmiejskich sprzyjać będzie tworzeniu stref administracyjno biznesowych oraz gospodarczych.

Projekt jest jednym z elementów Programu Zintegrowanego, który polega na kompleksowej rewitalizacji Szczecina.
Realizacja niniejszego elementu Projektu Zintegrowanego ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Główny cel osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych:
○ ożywienie gospodarczo-ekonomiczne
○ przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych
○ aktywizacja i integracja lokalnych społeczności
○ ochrona wartości historycznych i kulturowych miasta Szczecin
○ zwiększenie atrakcyjności turystycznej
○ poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze
○ podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego
○ przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum
○ poprawa stanu technicznego kamienicy przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22
○ poprawa jakości zamieszkania
○ pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek

 

Opis projektu

W Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Szczecin jako jeden z elementów Programu Zintegrowanego wskazano projekt pn: „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22” (str. 49, 54)

W ramach przedsięwzięcia wykonano renowację wszystkich elewacji kamienicy, wymianę pokrycia dachowego oraz remont prześwitu bramowego przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22 wraz z pracami towarzyszącymi. Projekt przewidywał prace związane z remontem elewacji frontowej oraz ociepleniem ściany zewnętrznej tylnej, remontem dachu (wymiana pokrycia dachowego) oraz remontem prześwitu bramowego.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące prace:

○ przy elewacji frontowej: skucie istniejącego tynku, konserwacja spodnich warstw cegły, naprawa gzymsów i innych elementów elewacji, wymiana gzymsu koronującego, naprawa i uzupełnienie tynków, wymiana opierzeń blacharskich, montaż systemu stop – ptaki na gzymsach i parapetach, izolacja pionowa i pozioma ścian przyziemia, wykonanie cokołu z płytek, wymiana stolarki okien piwnicznych oraz wymiana bramy wjazdowej.
○ przy dachu: wymiana poszycia dachu, wymiana opierzeń i rynien, renowacje kominów murowanych powyżej poziomu dachu
○ przy ścianach zewnętrznych: ułożenie warstwy styropianu (wyłącznie ściana tylna), ułożenie polistyrenu, malowanie, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian przyziemia oraz piwnic, wykonanie cokołu z płytek, wymiana stolarki okiennej w piwnicy, wymiana wszystkich elementów blacharskich, wymianę rur spustowych
○ przy prześwicie bramowym: skucie całości okładziny posadzki, tynków i sztukaterii, konserwacji spodnich warstwy cegły, wykonanie nowej posadzki, ułożenie kanalizacji kablowej, wykonanie okładzin ścian, ułożenie tynków, oczyszczenie istniejącej sztukaterii, montaż sufitu, odtworzenie sztukaterii na suficie, malowanie.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła sie do przywrócenia historycznej wartości kamienicy. Produktem realizacji przedsięwzięcia jest renowacja jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, dzięki czemu poprawie uległ stan techniczny obiektu:

○ wykluczno czynniki powodujące degradację elementów budynku – głównie wilgoci i jej następstw poprzez izolację ścian piwnic i renowację systemu orynnowania
○ wykluczono czynniki techniczno-konstrukcyjne zagrażające użytkowaniu obiektu,
○ zastosowano materiały i technologie renowacyjne jak dla obiektów historycznych, takich jak tynki renowacyjne stosowane na zasolone podłoża, tynki renowacyjne do spajania elewacji, itp.
○ przywróceno historyczny charakter elewacji poprzez stosowanie odpowiednich wypraw sztukatorskich, szpachlowych i malarskich oraz renowacji elementów okratowania.

Wdrożenie projektu przyczyniło się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

 1. Powierzchnia części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji – 1034,42 m2.
 2. Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji: 1 szt.

 

Harmonogram prac:

 • Podpisanie umowy z wykonawcą – 11 czerwca 2012 r.
 • Przekazanie placu budowy – 19 czerwca 2012 r.
 • Zakończenie rzeczowe projektu –10 grudnia 2012 r.

 

Finansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja RAZEM-Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-005/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 „ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym” z dnia 4 czerwca 2012 roku.

Całkowity koszt projektu: 489 306,17 zł
Koszty kwalifikowane projektu reguła pomocy de minimis: 350 452,89 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 140 181,15 zł
Udział własny wspólnoty: 358 125,02 zł

Po zrealizowaniu projektu koszty rzeczywiste wynoszą:
Całkowity koszt projektu: 396 236,74 zł
Koszty kwalifikowane projektu reguła pomocy de minimis: 280 346,41 zł
Kwotadofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 112 138,56 zł
Udział własny wspólnoty: 284 098,18 zł

Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją

29 sierpnia 2011 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie
21 lutego 2012 r. – przyznanie dofinansowania
28 lutego 2012 r.– podpisanie umowy z inwestorem zastępczym – Szczecińskim TBS sp. z o.o.
7 marca 2012 r.– ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
29 marca 2012 r.– unieważnienie przetargu
3 kwietnia 2012 r.– ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
30 maja 2012 r.– rozstrzygnięcie przetargu
4 czerwca 2012 r.– podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
4 czerwca 2012 r. – podpisanie aneksu terminowego nr 1 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
11 czerwca 2012 r.– podpisanie umowy z wykonawcą robót
12 czerwca 2012 r.– podpisanie umowy z inspektorem nadzoru
19 czerwca 2012 r.– przekazanie placu budowy
6 lipca 2012 r.– podpisanie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego
13 lipca 2012 r.– złożenie I wniosku o płatność – refundacja poniesionych kosztów prac przygotowawczych
6 sierpnia 2012 r.– podpisanie aneksu terminowego nr 2 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
10 sierpnia 2012 r.– złożenie II wniosku o płatność – zaliczka
10 września 2012 r. – pozytywna ocena I i II wniosku o płatność
12 października 2012 r. złożenie III wniosku o płatność – refundacja poniesionych kosztów
27 listopada 2012 r. pozytywna ocena III wniosku o płatność
13 grudnia 2012 r. złożenie IV wniosku o płatność – rozliczenie zaliczki
18 grudnia 2012 r. podpisanie aneksu terminowego nr 3 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
18 lutego 2013 r. pozytywna ocena IV wniosku o płatność
14 marca 2013 r.– złożenie V wniosku o płatność – refundacja poniesionych kosztów
20 marca 2013 r.– zakończenie robót przez wykonawcę
5 kwietnia 2013 r.– podpisanie protokołu końcowego odbioru robót
17 kwietnia 2013 r.– pozytywna ocena V wniosku o płatność
20 maja 2013 r.– zakończenie rzeczowe realizacji
29 maja 2013 r.– zakończenie finansowe realizacji
25 czerwca 2013 r.– złożenie VI wniosku o płatność końcową
4 września 2013 r.– pozytywna ocena VI wniosku o płatność
25 września 2013 r. – podpisanie aneksu terminowego nr 4 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
3–4 października 2013 r. – kontrola po zakończeniu realizacji projektu
21 listopada 2013 r. – otrzymanie protokołu pokontrolnego
22 listopada 2013 r. – zatwierdzenie protokołu pokontrolnego
18 grudnia 2013 r. – rozliczenie projektu – wypłata ostatniej transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski

stopka unijna

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.