Rewitalizacja RAZEM – Boh. Getta Warszawskiego 23

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE  |  CELE PROJEKTU  |  OPIS PROJEKTU  |  FINANSOWANIE  |  KALENDARIUM

BGW23

Informacje podstawowe

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Numer umowy: UDA-RPZP.06.06.01-32-007/11-00
Inwestor zastępczy: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Projektant: „NAWET Robert Paluch Usługi Projektowe” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Poniatowskiego 36/4
Wykonawca: „WINESS S.C. Maria Schneider, Sławomir Schneider” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wiatracznej 17
Inspektor nadzoru: Kazimierz Krzemiński – „KRZEM” Zakład Usług Inwestorskich Kazimierz Krzemiński, ul. Zawadzkiego 17/41, Szczecin

 przed

 • bgw23-przed-1
 • bgw23-przed-2
 • bgw23-przed-3
 • bgw23-przed-4

po

 • bgw23-po-1
 • bgw23-po-2
 • bgw23-po-3
 • bgw23-po-4

 

Cel projektu

Projekt zgodny z celami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Głównym celem zawartym w dokumencie jest Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców, realizowany m. in. przez cel szczegółowy: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa.

Realizacja przedsięwzięcia zgodna z Osią Priorytetową 6 Rozwój funkcji metropolitarnych, którego celem jest budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Rewitalizacja terenów zdegradowanych, zwłaszcza rewitalizacja terenów śródmiejskich sprzyjać będzie tworzeniu stref administracyjno biznesowych oraz gospodarczych.

Projekt jest jednym z elementów Programu Zintegrowanego, który polega na kompleksowej rewitalizacji Szczecina.
Realizacja niniejszego elementu Projektu Zintegrowanego miała na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Główny cel został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

○ ożywienie gospodarczo-ekonomiczne
○ przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych
○ aktywizacja i integracja lokalnych społeczności
○ ochrona wartości historycznych i kulturowych miasta Szczecin
○ zwiększenie atrakcyjności turystycznej
○ poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze
○ podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego
○ przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum
○ poprawa stanu technicznego kamienicy przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
○ poprawa jakości zamieszkania
○ pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek

Opis projektu

W Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Szczecin jako jeden z elementów Programu Zintegrowanego wskazano projekt pn: „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23" (str. 49, 55).

W ramach przedsięwzięcia wykonano remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont prześwitu bramowego i klatki schodowej przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23 wraz z pracami towarzyszącymi.

 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano i wykonano następujące prace:

○ przy elewacji frontowej: skucie istniejącego tynku, konserwacja spodnich warstw cegły, naprawa gzymsów i innych elementów elewacji, wymiana gzymsu koronującego, naprawa i uzupełnienie tynków, wymiana opierzeń blacharskich, montaż systemu stop – ptaki na gzymsach i parapetach, izolacja pionowa i pozioma ścian przyziemia, wykonanie cokołu z płytek, wymiana stolarki okien piwnicznych oraz wymiana bramy wjazdowej.
○ przy ścianach zewnętrznych: ułożenie warstwy styropianu, ułożenie polistyrenu, malowanie, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian przyziemia oraz piwnic, wykonanie cokołu z płytek, wymiana stolarki okiennej w piwnicy, wymiana wszystkich elementów blacharskich, wymianę rur spustowych
○ przy prześwicie bramowym: sufit (odtworzenie sztukaterii na suficie, malowanie), skucie w całości okładzin posadzki, skucie tynków na ścianach oraz częściowo sufitach, konserwacja spodnich warstw cegły, wykonanie nowej posadzki, ułożenie kanalizacji kablowej teleinformatycznej - IT, wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych, ułożenie tynków na ścianach, oczyszczenie istniejących sztukaterii, montaż sufitu podwieszonego, odtworzenie sztukaterii na suficie podwieszonym, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej do piwnicy.
○ przy klatce schodowej: zdjęcie wszystkich wykładzin na biegach schodowych i spocznikach, skucie tynków ze ścian i sufitów, demontaż szklano-stalowej ścianki, demontaż drewnianych balustrad, słupków, tralek i pochwytów, cyklinowanie drewnianych elementów biegów i spoczników, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w drewnianych elementach zdobniczych – tralkach, belkach policzkowych, ułożenie kanalizacji kablowej teleinformatycznej – IT, ułożenie tynków na ścianach i sufitach, malowanie farbami ścian i sufitów, montaż stolarki – ścianki drewnianoszklanej, ułożenie wykładziny PCV na biegach i spocznikach, ułożenie listew schodowych aluminiowych, montaż drewnianych balustrad, słupków, tralek i pochwytów - z odzysku i nowych, malowanie drzwi, naprawa stropu ceramicznego na kondygnacji strychowej, wymiana stolarki drzwiowej na strychu, renowacja drzwi do lokali.

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do przywrócenia historycznej wartości kamienicy. Produktem realizacji przedsięwzięcia jest renowacja jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, dzięki czemu poprawie uległ stan techniczny obiektu:

○ wykluczono czynniki powodujące degradację elementów budynku, głównie wilgoci i jej następstw - izolacje ścian piwnic, renowacja systemu orynnowania
○ wykluczono czynniki techniczno-konstrukcyjne zagrażające użytkowaniu obiektu,
○ zastosowano materiały i technologie renowacyjne odpowiednie dla obiektów historycznych, takie jak tynki renowacyjne stosowane na zasolone podłoża, tynki renowacyjne do spajania elewacji, itp.
○ przywrócono historyczny charakter elewacji poprzez stosowanie odpowiednich wypraw sztukatorskich, szpachlowych i malarskich oraz renowacji elementów okratowania.

Wdrożenie projektu przyczyniło się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

 1. Powierzchnia części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji – 691,2 m2.
 2. Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji – 1 szt.

Harmonogram prac:

 • Podpisanie umowy z wykonawcą – 2 lipca 2012 r.
 • Przekazanie placu budowy – 12 lipca 2012 r.
 • Zakończenie rzeczowe projektu – 30 listopada 2012 r.

Finansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja RAZEM-Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-007/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 „ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym” z dnia 11 czerwca 2012 roku.

Całkowity koszt projektu: 515 600,31 zł
Koszty kwalifikowane projektu reguła pomocy de minimis: 352 208,99 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 140 883,59 zł
Udział własny wspólnoty: 374 716,72 zł

Po zrealizowaniu projektu koszty rzeczywiste wynoszą:
Całkowity koszt projektu: 473 943,48 zł
Koszty kwalifikowane projektu reguła pomocy de minimis: 325 270,56 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 130 108,21 zł
Udział własny wspólnoty: 343 835,27 zł

Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją projektu

29 sierpnia 2011 r. – złożenie wniosku o dofinasnowanie
21 lutego 2012 r.– przyznanie dofinansowania
28 lutego 2012 r. – podpisanie umowy z inwestorem zastępczym – Szczecińskim TBS sp. z o.o.
26 marca 2012 r.– ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
27 kwietnia 2012 r. unieważnienie przetargu
18 maja 2012 r. ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
11 czerwca 2012 r. podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
11 czerwca 2012 r.– podpisanie aneksu terminowego nr 1 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
21 czerwca 2012 r.– rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane
2 lipca 2012 r.– podpisanie umowy z wykonawcą robót
6 lipca 2012 r.– podpisanie umowy z inspektorem nadzoru
6 lipca 2012 r.– podpisanie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego
12 lipca 2012 r.– przekazanie placu budowy
13 lipca 2012 r. – złożenie I wniosku o płatność – refundacja poniesionych kosztów prac przygotowawczych
10 sierpnia 2012 r.– złożenie II wniosku o płatność – zaliczka
30 sierpnia 2012 r.– pozytywna ocena II wniosku o płatność
31 sierpnia 2012 r. – pozytywna ocena I wniosku o płatność
19 września 2012 r.– podpisanie aneksu terminowego nr 2 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
12 października 2012 r.– złożenie III wniosku o płatność – refundacja poniesionych kosztów
13 grudnia 2012 r.– złożenie IV wniosku o płatność – rozliczenie zaliczki i refundacja poniesionych kosztów
17 stycznia 2013 r.– podpisanie aneksu terminowego nr 3 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
25 stycznia 2013 r.– pozytywna ocena III wniosku o płatność
18 lutego 2013 r.– pozytywna ocena IV wniosku o płatność
14 marca 2013 r.– złożenie V wniosku o płatność – refundacja poniesionych kosztów
26 kwietnia 2013 r.– zakończenie robót przez wykonawcę
10 maja 2013 r.– pozytywna ocena V wniosku o płatność
17 maja 2013 r.– podpisanie protokołu końcowego odbioru robót
11 czerwca 2013 r. – zakończenie rzeczowe realizacji
21 czerwca 2013 r.– zakończenie finansowe realizacji
10 lipca 2013 r. – złożenie VI wniosku o płatność końcową
14 października 2013 r.– pozytywna ocena VI wniosku o płatność końcową
8–10 stycznia 2014 r.– kontrola po zakończeniu realizacji projektu
30 stycznia 2014 r.– otrzymanie protokołu pokontrolnego
30 stycznia 2014 r.– zatwierdzenie protokołu pokontrolnego
25 lutego 2014 r.– rozliczenie projektu – wypłata ostatniej transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski

stopka unijna

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.