Rewitalizacja RAZEM – Królowej Jadwigi 4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 4. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

INFORMACJE PODSTAWOWE  |  CELE PROJEKTU  |  OPIS PROJEKTU  |  FINANSOWANIE  |  KALENDARIUM

 KJ4

Informacje podstawowe

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 4
Numer umowy: UDA-RPZP.06.06.01-32-008/11-00
Inwestor zastępczy: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Projektant: „Pracownia Projektowa M&K Maria Wrońska" z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 37D
Wykonawca: „PPHU-FEST ROBERT SZMIGIEL” z siedzibą przy ul. Białostockiej 1/1, 71-033 Szczecin
Inspektor nadzoru: Jerzy Ferlas – Firma Budowlano-Handlowa TIF ul. Thugutta 9, Szczecin – roboty ogólnobudowlane
Inspektor nadzoru: Marek Pluciński – E.M.P. Marek Wojciech Pluciński, ul. Perkoza 9, Szczecin – roboty sanitarne

przed

 • kj4-przed-1
 • kj4-przed-2
 • kj4-przed-3
 • kj4-przed-4

po

 • kj4-po-1
 • kj4-po-2
 • kj4-po-3
 • kj4-po-4

 

Cele projektu

Projekt zgodny z celami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Głównym celem zawartym w dokumencie jest Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców, realizowany m. in. przez cel szczegółowy: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa.

Realizacja przedsięwzięcia zgodna z Osią Priorytetową 6 Rozwój funkcji metropolitarnych, którego celem jest budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych, zwłaszcza „rewitalizacja terenów śródmiejskich sprzyjać będzie tworzeniu stref administracyjno biznesowych oraz gospodarczych.
Projekt jest jednym z elementów Programu Zintegrowanego, który polega na kompleksowej rewitalizacji Szczecina.Realizacja niniejszego elementu Projektu Zintegrowanego ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Główny cel został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
○ ożywienie gospodarczo-ekonomiczne
○ przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych
○ aktywizacja i integracja lokalnych społeczności
○ ochrona wartości historycznych i kulturowych miasta Szczecin
○ zwiększenie atrakcyjności turystycznej
○ poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze
○ podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi
○ przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum
○ poprawa stanu technicznego kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 4
○ poprawa jakości zamieszkania
○ pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek

 

Opis projektu

W Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Szczecin jako jeden z elementów Programu Zintegrowanego wskazano projekt pn: „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 4" (str. 49, 56).

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano i wykonano remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont prześwitu (przepustu) bramowego, wymianę pionów i poziomów kanalizacyjnych kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 4.

W ramach prac wykonano następujące działania:
○ przy elewacji frontowej: remont cokołu, remont ścian, remont elementów sztukatorskich i gzymsu oraz malowanie elewacji.
○ przy tylnej elewacji: ułożenie warstwy styropianowej, wykonanie warstwy zbrojnej, remont cokołu, wykonanie tynku oraz malowanie elewacji.
○ przy prześwicie bramowym: remont posadzki, remont ścian, remont sufitów oraz prace przy stropie nad piwnica.
○ wymiana przestarzałych pionów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z poziomami.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do przywrócenia historycznej wartości kamienicy. Produktem realizacji przedsięwzięcia jest renowacja jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, dzięki czemu poprawie uległ stan techniczny obiektu:
○ wykluczono czynniki powodujące degradację elementów budynku, głównie wilgoci i jej następstw – izolacje ścian piwnic, renowacja systemu orynnowania
○ wykluczono czynniki techniczno-konstrukcyjne zagrażające użytkowaniu obiektu,
○ zastosowano materiały i technologie renowacyjne odpowiednie dla obiektów historycznych, takie jak tynki renowacyjne stosowane na zasolone podłoża, tynki renowacyjne do spajania elewacji, itp.
○ przywrócono historyczny charakter elewacji poprzez stosowanie odpowiednich wypraw sztukatorskich, szpachlowych i malarskich oraz renowacji elementów okratowania.

Wdrożenie projektu przyczyniło się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

 1. Powierzchnia części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji – 846,18 m2.
 2. Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji: 1 szt.

Harmonogram prac:

 • Podpisanie umowy z wykonawcą: 24 maja 2012 r.
 • Przekazanie placu budowy: 30 maja 2012 r.
 • Zakończenie rzeczowe projektu: 27 grudnia 2012 r.

 

Finansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja RAZEM-Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 4” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-008/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym” z dnia 4 czerwca 2012 roku.

Całkowity koszt projektu: 389 695,99 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 344 428,88 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 172 214,44 zł
Udział własny wspólnoty: 217 481,55 zł

Po zrealizowaniu projektu koszty rzeczywiste wynoszą:
Całkowity koszt projektu: 306 677,75 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 265 952,41 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 132 976,23 zł
Udział własny wspólnoty: 173 701,52 zł

 

Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją projektu 

29 sierpnia 2011 r. – złożenie wniosku o dofinasnowanie
21 lutego 2012 r. – przyznanie dofinansowania
28 lutego 2012 r.– podpisanie umowy z inwestorem zastępczym – Szczecińskim TBS sp. z o.o.
27 marca 2012 r.– ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
30 kwietnia 2012 r.– rozstrzygnięcie przetargu
23 maja 2012 r.– podpisanie umów z inspektorami nadzoru
24 maja 2012 r.– podpisanie umowy z wykonawcą robót
30 maja 2012 r.– przekazanie placu budowy
4 czerwca 2012 r.– podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
4 czerwca 2012 r.– podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
6 lipca 2012 r.– podpisanie umowy na pelnienie nadzoru autorskiego
13 lipca 2012 r.– złożenie I wniosku o płatność – sprawozdawczy
3 sierpnia 2012 r.– pozytywna ocena I wniosku o płatność
10 sierpnia 2012 r.– złożenie II wniosku o płatność – zaliczka
30 sierpnia 2012 r.– pozytywna ocena II wniosku o płatność
12 października 2012 r.– złożenie III wniosku o płatność – refundacja poniesionych kosztów
13 grudnia 2012 r.– złożenie IV wniosku o płatność – rozliczenie zaliczki i refundacja poniesionych kosztów
20 grudnia 2012 r.– pozytywna ocena III wniosku o płatność
14 lutego 2013 r.– pozytywna ocena IV wniosku o płatność
4 marca 2013 r.– podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
14 marca 2013 r.– złożenie V wniosku o płatność – sprawozdanie
25 marca 2013 r.– zakończenie robót przez wykonawcę
10 kwietnia 2013 r.– podpisanie protokołu końcowego odbioru robót
23 kwietnia 2013 r.– zakończenie rzeczowe realizacji
29 maja 2013 r.– zakończenie finansowe realizacji
3 czerwca 2013 r.– pozytywna ocena V wniosku o płatność
25 czerwca 2013 r.– złożenie VI wniosku o płatność końcową
23 września 2013 r. – pozytywna ocena VI wniosku o płatność końcową
24 października 2013 r. – podpisanie aneksu terminowego nr 3 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
29–31 października 2013 r. – kontrola po zakończeniu realizacji projektu
6 grudnia 2013 r.– otrzymanie protokołu pokontrolnego
6 grudnia 2013 r.– zatwierdzenie protokołu pokontrolnego
30 grudnia 2013 r.– rozliczenie projektu – wypłata ostatniej transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski

 

stopka unijna

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.