Rewitalizacja RAZEM – Królowej Jadwigi 43

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 43. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE  |  CELE PROJEKTU  |  OPIS PROJEKTU  |  FINANSOWANIE  |  KALENDARIUM

KJ43

Informacje podstawowe

Beneficjent: Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 43
Numer umowy: UDA-RPZP.06.06.01-32-009/11-00
Inwestor zastępczy: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Projektant: „GPA s.c. GNIEWOSZ PUCHALSKA ARCHITEKCI" z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/13
Wykonawca: „PPHU-FEST ROBERT SZMIGIEL” z siedzibą przy ul. Białostockiej 1/1, 71-033 Szczecin
Inspektor nadzoru: Jerzy Ferlas – Firma Budowlano-Handlowa TIF ul. Thugutta 9, Szczecin

przed

 • kj43-przed-1
 • kj43-przed-2
 • kj43-przed-3
 • kj43-przed-4

po

 • kj43-po-1
 • kj43-po-2
 • kj43-po-3
 • kj43-po-4

Cele projektu

Projekt zgodny z celami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Głównym celem zawartym w dokumencie jest Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców, realizowany m. in. przez cel szczegółowy: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa.

Realizacja przedsięwzięcia zgodna z Osią Priorytetową 6 Rozwój funkcji metropolitarnych, którego celem jest budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Rewitalizacja terenów zdegradowanych, zwłaszcza „rewitalizacja terenów śródmiejskich sprzyjać będzie tworzeniu stref administracyjno biznesowych oraz gospodarczych.

Projekt jest jednym z elementów Programu Zintegrowanego, który polega na kompleksowej rewitalizacji Szczecina.
Realizacja niniejszego elementu Projektu Zintegrowanego ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Główny cel został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
○ ożywienie gospodarczo-ekonomiczne
○ przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych
○ aktywizacja i integracja lokalnych społeczności
○ ochrona wartości historycznych i kulturowych miasta Szczecin
○ zwiększenie atrakcyjności turystycznej
○ poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze
○ podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi
○ przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum
○ poprawa stanu technicznego kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 43
○ poprawa jakości zamieszkania
○ pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek

 

Opis projektu

W Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Szczecin jako jeden z elementów Programu Zintegrowanego wskazano projekt pn: „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 43" (str. 49, 56).

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano i wykonano remont elewacji frontowej i ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej oraz remont klatki schodowej przy ul. Królowej Jadwigi 43 wraz z pracami towarzyszącymi.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace:
○ przy elewacji frontowej: prace tynkarskie, prace blacharskie, prace izolacyjne, prace malarskie, naprawę gzymsu wieńczącego, prace w obrębie cokołu, prace naprawcze zejścia do piwnicy od strony ul. Królowej Jadwigi, elementy wykończenia, zabezpieczenie gzymsów przed ptakami.
○ przy ścianach zewnętrznych: wykonanie elewacji metodą lekko mokrą, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian piwnic, prace w obrębie cokołu, prace malarskie, elementy 
○ klatka schodowa wymagała robót: tynkarskich, malarskich, posadzkowych oraz wymianę stolarki drzwiowej w tym drzwi do piwnicy.

Zakres prac w porównaniu z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecin został rozszerzony o wykonanie remontu klatki schodowej. Wspólnota podjęła te decyzje w celu osiągnięcia kompleksowego efektu renowacji budynku – jedna klatka była już wykonana, pozostała druga – ujęta w projekcie. Zmiana nie wpływa na cele projektu ani rezultaty czy Produkty przyjęte w LPR.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do przywrócenia historycznej wartości kamienicy. Produktem realizacji przedsięwzięcia jest renowacja jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, dzięki czemu poprawie uległ stan techniczny obiektu:
○ wykluczono czynniki powodujące degradację elementów budynku, głównie wilgoci i jej następstw – izolacje ścian piwnic, renowacja systemu orynnowania
○ wykluczono czynniki techniczno-konstrukcyjne zagrażające użytkowaniu obiektu,
○ zastosowano materiały i technologie renowacyjne odpowiednie dla obiektów historycznych, takie jak tynki renowacyjne stosowane na zasolone podłoża, tynki renowacyjne do spajania elewacji, itp.
○ przywrócono historyczny charakter elewacji poprzez stosowanie odpowiednich wypraw sztukatorskich, szpachlowych i malarskich oraz renowacji elementów okratowania.

Wdrożenie projektu przyczyniło się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

 1. Powierzchnia części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji – 1836,94 m2.
 2. Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji: 1 szt.

Harmonogram prac:

 • Podpisanie umowy z wykonawcą robót – 29 czerwca 2012 r.
 • Przekazanie placu budowy – 9 lipca 2012 r.
 • Zakończenie rzeczowe – 17 stycznia 2013 r.

 

Finansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja RAZEM-Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 43” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-009/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym” z dnia 4 czerwca 2012 roku.

Całkowity koszt projektu: 898 839,69 zł
Koszty kwalifikowane reguła pomocy de minimis: 699 961,04 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 279 984,41 zł
Udział własny wspólnoty: 618 855,28 zł

Po zrealizowaniu projektu koszty rzeczywiste wynoszą:
Całkowity koszt projektu: 764 967,49 zł
Koszty kwalifikowane reguła pomocy de minimis: 596 455,03 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 238 581,99 zł
Udział własny wspólnoty: 526 385,49 zł

 

Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją projektu

29 sierpnia 2011 r. – złożenie wniosku o dofinasnowanie
21 lutego 2012 r. – przyznanie dofinansowania
28 lutego 2012 r. – podpisanie umowy z inwestorem zastępczym – Szczecińskim TBS sp. z o.o.
19 marca 2012 r. – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
11 kwietnia 2012 r. – unieważnienie przetargu
17 maja 2012 r. – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
4 czerwca 2012 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
4 czerwca 2012 r. – podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
21 czerwca 2012 r. – rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane
29 czerwca 2012 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót
3 lipca 2012 r. – podpisanie umowy z inspektorem nadzoru
6 lipca 2012 r. – podpisanie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego
9 lipca 2012 r. – przekazanie placu budowy
13 lipca 2012 r. – złożenie I wniosku o płatność – refundacja poniesionych kosztów prac przygotowawczych
10 sierpnia 2012 r. – złożenie II wniosku o płatność – zaliczka
4 września 2012 r. – podpisanie aneksu terminowego nr 2 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
25 września 2012 r. – pozytywna ocena I wniosku o płatność
27 września 2012 r. – pozytywna ocena II wniosku o płatność
12 października 2012 r. – złożenie III wniosku o płatność – refundacja poniesionych kosztów
23 listopada 2012 r. – złożenie IV wniosku o płatność – rozliczenie zaliczki, refundacja poniesionych kosztów
20 grudnia 2012 r. – pozytywna ocena III wniosku o płatność
24 stycznia 2013 r. – pozytywna ocena IV wniosku o płatność
8 lutego 2013 r. – złożenie V wniosku o płatność – zaliczka, refundacja poniesionych kosztów
19 marca 2013 r. – pozytywna ocena V wniosku o płatność
26 kwietnia 2013 r. – zakończenie robót przez wykonawcę
10 maja 2013 r. – podpisanie protokołu końcowego odbioru robót
31 maja 2013 r. – zakończenie rzeczowe realizacji
12 czerwca 2013 r. – zakończenie finansowe realizacji
27 czerwca 2013 r. – złożenie VI wniosku o płatność – końcowy
24 październik 2013 r. – podpisanie aneksu terminowego nr 2 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
15 listopada 2013 r. – pozytywna ocena VI wniosku o płatność
8–10 stycznia 2014 r. – kontrola po zakończeniu realizacji projektu
19 lutego 2014 r. – otrzymanie protokołu pokontrolnego
19 lutego 2014 r. – zatwierdzenie protokołu pokontrolnego
18 marca 2014 r. – rozliczenie projektu – wypłata ostatniej transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski

stopka unijna

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.