Rewitalizacja RAZEM – Królowej Jadwigi 44

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 44. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

INFORMACJE PODSTAWOWE  |  CELE PROJEKTU  |  OPIS PROJEKTU  |  FINANSOWANIE  |  KALENDARIUM

KJ44

Informacje podstawowe

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 44
Numer umowy: UDA-RPZP.06.06.01-32-010/11-00
Inwestor zastępczy: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Projektant: „Pracownia Projektowa M&K Maria Wrońska” z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 37D
Wykonawca: PPHU FEST Robert Szmigiel z siedzibą w Szczecinie przy ul. Białostockiej 1/1
Inspektor nadzoru: SOZAN zakład Ogólnobudowlany Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rezedowej 17/7

przed

 • kj44-przed-1
 • kj44-przed-2
 • kj44-przed-3
 • kj44-przed-4

po

 • kj-44-po-2
 • kj44-po-1
 • kj44-po-3
 • kj44-po-4

 

 


Cele projektu

Projekt zgodny z celami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Głównym celem zawartym w dokumencie jest Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców, realizowany m. in. przez cel szczegółowy: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa.

Realizacja przedsięwzięcia zgodna z Osią Priorytetową 6 Rozwój funkcji metropolitarnych, którego celem jest budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Rewitalizacja terenów zdegradowanych, zwłaszcza „rewitalizacja terenów śródmiejskich sprzyjać będzie tworzeniu stref administracyjno biznesowych oraz gospodarczych.

Projekt jest jednym z elementów Programu Zintegrowanego, który polega na kompleksowej rewitalizacji Szczecina.
Realizacja niniejszego elementu Projektu Zintegrowanego ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Główny cel został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
○ ożywienie gospodarczo-ekonomiczne
○ przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych
○ aktywizacja i integracja lokalnych społeczności
○ ochrona wartości historycznych i kulturowych miasta Szczecin
○ zwiększenie atrakcyjności turystycznej
○ poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze
○ podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi
○ przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum
○ poprawa stanu technicznego kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 44
○ poprawa jakości zamieszkania
○ pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek

 

Opis projektu

W Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Szczecin jako jeden z elementów Programu Zintegrowanego wskazano projekt pn: „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 44” (str. 49, 57).

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano i wykonano remont elewacji frontowej i ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej i bocznej, remont prześwitu bramowego, remont klatki schodowej oraz remont dachu (wymianę pokrycia dachowego kamienicy) przy ul. Królowej Jadwigi 44.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące prace przy elewacjach: przygotowanie podłoża, prace blacharskie, prace izolacyjne, prace malarskie, naprawa gzymsu wieńczącego, prace w obrębie cokołu oraz elementy wykończenia, ocieplenie ściany tylnej i bocznej metodą lekko mokrą z użyciem styropianu.

Prace związane z wymianą pokrycia dachowego: rozbiórka, naprawa gzymsu, przemurowanie kominów, deskowanie, pokrycie dachu papa montaż nowych okien i obróbek blacharskich,

Prace związane z prześwitem bramowym: prace przygotowawcze, wykonanie nowych warstw posadzki, ocieplenie ścian i sufitów, obudowa istniejących pionów, prace przy okładzinach ściennych i sufitowych, remont sztukaterii, prace wykończeniowe,

Prace związane z remontem klatki schodowej: remont i czyszczenie biegów schodowych i spoczników, remont ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych, wymiana balustrad i pochwytów, montaż nowego oświetlenia.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do przywrócenia historycznej wartości kamienicy.

 

Produktem realizacji przedsięwzięcia jest renowacja jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, dzięki czemu poprawie uległ stan techniczny obiektu:
○ wykluczono czynniki powodujące degradację elementów budynku, głównie wilgoci i jej następstw – izolacje ścian piwnic, renowacja systemu orynnowania
○ wykluczono czynniki techniczno-konstrukcyjne zagrażające użytkowaniu obiektu,
○ zastosowano materiały i technologie renowacyjne odpowiednie dla obiektów historycznych, takie jak tynki renowacyjne stosowane na zasolone podłoża, tynki renowacyjne do spajania elewacji, itp.
○ przywrócono historyczny charakter elewacji poprzez stosowanie odpowiednich wypraw sztukatorskich, szpachlowych i malarskich oraz renowacji elementów okratowania.

Wdrożenie projektu przyczyniło się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

 1. Powierzchnia części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji – 1802,84 m2.
 2. Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji: 1 szt.

Harmonogram prac:

 • Podpisanie umowy z wykonawcą robót – IV kwartał 2012 r.
 • Przekazanie placu budowy – I kwartał 2013 r.
 • Zakończenie rzeczowe projektu – 30 listopada 2013 r.

 

Finansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja RAZEM-Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 44” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-010/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym” z dnia 4 czerwca 2012 roku.

Całkowity koszt projektu: 706 345,93 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 578 178,29 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 289 089,14 zł
Udział własny wspólnoty: 417 256,79 zł

Po zrealizowaniu projektu rzeczywiste koszty wynoszą:
Całkowity koszt projektu: 518 200 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 423 455 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 211 727 zł
Udział własny wspólnoty: 306 473 zł

 

Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją projektu

29 sierpnia 2011 r. – złożenie wniosku o dofinasnowanie
21 lutego 2012 r.– przyznanie dofinansowania
4 czerwca 2012 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
3 grudnia 2012 r.– podpisanie umowy z inwestorem zastępczym – Szczecińskim TBS sp. z o.o.
14 stycznia 2013 r.– złożenie I wniosku o płatność – sprawozdanie
18 stycznia 2013 r.– ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
14 lutego 2013 r. – pozytywna ocena I wniosku o płatność
26 marca 2013 r.– podpisanie umowy z inspektorem nadzoru
27 marca 2013 r.– podpisanie umowy z wykonawcą robót
3 kwietnia 2013 r. – przekazanie placu budowy
4 kwietnia 2013 r.– złożenie II wniosku o płatność – zaliczka + refundacja
10 kwietnia 2013 r.– podpisanie umowy na nadzór autorski
8 lipca 2013 r.– pozytywna ocena II wniosku o płatność
10 lipca 2013 r. – złożenie III wniosku o płatność – refundacja
8 październik 2013 r. –zakończenie robót przez wykonawcę
15 października 2013 r.– złożenie IV wniosku o płatność – refundacja, rozliczenie zaliczki
16 października 2013 r.– pozytywna ocena III wniosku o płatność
6 listopad 2013 r.– podpisanie protokołu końcowego odbioru robót
25 listopada 2013 r. – zakończenie rzeczowe realizacji
5 grudnia 2013 r. – zakończenie finansowe realizacji
18 grudnia 2013 r. – pozytywna ocena IV wniosku o płatność
30 grudnia 2013 r. – złożenie V wniosku o płatność końcową
14 marca 2014 r. – pozytywna ocena V wniosku o płatność
1 kwietnia 2014 r.– podpisanie aneksu terminowego nr 1 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą
21–22 maja 2014 r.– kontrola po zakończeniu realizacji projektu
3 lipca 2014 r.– otrzymanie protokołu pokontrolnego
4 lipca 2014 r.– zatwierdzenie protokołu pokontrolnego
11 sierpnia 2014 r.– rozliczenie projektu – wypłata ostatniej transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski

stopka unijna

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.