Rewitalizacja RAZEM – Królowej Jadwigi 46

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 46. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE  |  CELE PROJEKTU  |  OPIS PROJEKTU  |  FINANSOWANIE  |  KALENDARIUM

KJ46

Informacje podstawowe

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 46
Numer umowy: UDA-RPZP.06.06.01-32-011/11-00
Inwestor zastępczy: Szczecińśkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Projektant: „NAWET Robert Paluch Usługi Projektowe” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Poniatowskiego 36/4
Wykonawca: „WINESS S.C. Maria Schneider, Sławomir Schneider” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wiatracznej 17
Inspektor nadzoru: SOZAN zakład Ogólnobudowlany Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rezedowej 17/7

przed

 • kj46-przed-1
 • kj46-przed-2
 • kj46-przed-3
 • kj46-przed-4
 • kj46-przed-5

po

 • kj46-po-1
 • kj46-po-2
 • kj46-po-3
 • kj46-po-4
 • kj46-po-5

Cele projektu

Projekt jest zgodny z celami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Głównym celem zawartym w dokumencie jest Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców, realizowany m. in. przez cel szczegółowy: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa.

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z Osią Priorytetową 6 Rozwój funkcji metropolitarnych, którego celem jest budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Rewitalizacja terenów zdegradowanych, zwłaszcza „rewitalizacja terenów śródmiejskich sprzyjać będzie tworzeniu stref administracyjno biznesowych oraz gospodarczych.

Projekt jest jednym z elementów Programu Zintegrowanego, który polega na kompleksowej rewitalizacji Szczecina.
Realizacja niniejszego elementu Projektu Zintegrowanego ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Główny cel został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
○ ożywienie gospodarczo-ekonomiczne
○ przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych
○ aktywizacja i integracja lokalnych społeczności
○ ochrona wartości historycznych i kulturowych miasta Szczecin
○ zwiększenie atrakcyjności turystycznej
○ poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze
○ podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi
○ przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum
○ poprawa stanu technicznego kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 46
○ poprawa jakości zamieszkania
○ pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek

 

Opis projektu

W Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Szczecin jako jeden z elementów Programu Zintegrowanego wskazano projekt pt: „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 46”

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano i wykonano remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej i bocznej kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 46 wraz z pracami towarzyszącymi. Renowacja obiektu została przeprowadzona poprzez skucie istniejącego tynku, konserwacje oraz naprawę elementów elewacji oraz tynków, wymianę elementów blacharskich, izolację pionową i poziomą ścian przyziemia, wymianę okien piwnicznych oraz bramy wjazdowej, rozbiórkę drewnianej obudowy w poziomie przyziemia. Prace przewidziano na wszystkich ścianach obiektu.

Ponadto zaplanowano ocieplenie ściany tylnej i bocznej metodą lekko-mokrą z użyciem styropianu. Dodatkowo w ramach prac przeprowadzono: obudowę zewnętrznych kominów, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, stolarkę okienna i drzwiowa, a także umieszczenie oświetlenia zewnętrznego.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do przywrócenia historycznej wartości kamienicy.

Produktem realizacji przedsięwzięcia jest renowacja jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, dzięki czemu poprawie uległ stan techniczny obiektu:
○ wykluczono czynniki powodujące degradację elementów budynku, głównie wilgoci i jej następstw - izolacje ścian piwnic, renowacja systemu orynnowania
○ wykluczono czynniki techniczno-konstrukcyjne zagrażające użytkowaniu obiektu,
○ zastosowano materiały i technologie renowacyjne jak dla obiektów historycznych, takie jak tynki renowacyjne stosowane na zasolone podłoża, tynki renowacyjne do spajania elewacji, itp.
○ przywrócono historyczny charakter elewacji poprzez stosowanie odpowiednich wypraw sztukatorskich, szpachlowych i malarskich oraz renowacji elementów okratowania.

Wdrożenie projektu przyczyniło się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

 1. Powierzchnia części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji – 929,61 m2.
 2. Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji: 1 szt.

Harmonogram prac:

 • Podpisanie umowy z wykonawcą – IV kwartał 2012 r.
 • Przekazanie placu budowy – I kwartał 2013 r.
 • Zakończenie rzeczowe projektu – 30 września 2013 r.

 

Finansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja RAZEM-Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 46” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-011/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym” z dnia 11 czerwca 2012 roku.

Całkowity koszt projektu: 499 756,11 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 404 754,05 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 202 377,02 zł
Udział własny wspólnoty: 297 379,09 zł

Po zrealizowaniu projektu koszty rzeczywiste wynoszą:
Całkowity koszt projektu: 435 719 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 353 530 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 176 765 zł
Udział własny wspólnoty: 258 954 zł

Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją projektu

29 sierpnia 2011 r. – złożenie wniosku o dofinasnowanie
21 lutego 2012 r. – przyznanie dofinansowania
11 czerwca 2012 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
3 grudnia 2012 r.– podpisanie umowy z inwestorem zastępczym – Szczecińskim TBS sp. z o.o.
5 grudnia 2012 r.– ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
14 stycznia 2013 r.– złożenie I wniosku o płatność – sprawozdanie
31 stycznia 2013 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót
11 lutego 2013 r. – podpisanie umowy z inspektorem nadzoru
11 lutego 2013 r. – pozytywna ocena I wniosku o płatność
12 lutego 2013 r. – przekazanie placu budowy
21 lutego 2013 r. – złożenie II wniosku o płatność – zaliczka
18 marca 2013 r. – pozytywna ocena II wniosku o płatność
10 maja 2013 r.– złożenie III wniosku o płatność – refundacja
25 czerwca 2013 r.– złożenie IV wniosku o płatność – rozliczenie zaliczki, refundacja, zaliczka
1 sierpnia 2013 r.– pozytywna ocena IV wniosku o płatność
9 sierpnia 2013 r.– zakończenie robót przez wykonawcę
30 sierpnia 2013 r.– podpisanie protokołu końcowego odbioru robót
25 września 2013 r.– zakończenie rzeczowe realizacji
30 września 2013 r.– zakończenie finansowe realizacji
15 października 2013 r.– złożenie V wniosku o płatność końcową
18 lutego 2014 r. – pozytywna ocena V wniosku o płatność
31 marca – 1 kwietnia 2014 r. kontrola po zakończeniu realizacji projektu
30 kwietnia 2014 r.– otrzymanie protokołu pokontrolnego
30 kwietnia 2014 r.– zatwierdzenie protokołu pokontrolnego
10 czerwca 2014 r.– rozliczenie projektu – wypłata ostatniej transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski

stopka unijna

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.