Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w Kwartale nr 23 w Szczecinie: utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu MOPR, lokali usługowych, infrastruktury technicznej i wykonanie zagospodarowania terenu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE  |  CELE PROJEKTU  |  OPIS PROJEKTU  |  FINANSOWANIE  |  KALENDARIUM

infrastruktura

Informacje podstawowe

Numer umowy: UDA-RPZP.06.06.01-32-003/11-00
Projektant: „STUDIO A4” Spółka Projektowa z o.o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 20, 70-470 Szczecin
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Calbud” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kapitańskiej 2, 71-602 Szczecin
Nadzór inwestorski: Pan Dariusz Czapla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Adolfa Warskiego 5/9
Nadzór autorski: „STUDIO A4” Spółka Projektowa z o.o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 20, 70-470 Szczecin

przed

 • infrastruktura-przed-1
 • infrastruktura-przed-10
 • infrastruktura-przed-11
 • infrastruktura-przed-12
 • infrastruktura-przed-2
 • infrastruktura-przed-3
 • infrastruktura-przed-4
 • infrastruktura-przed-5
 • infrastruktura-przed-6
 • infrastruktura-przed-7
 • infrastruktura-przed-8
 • infrastruktura-przed-9

po

 • infrastruktura-po-1
 • infrastruktura-po-10
 • infrastruktura-po-11
 • infrastruktura-po-12
 • infrastruktura-po-2
 • infrastruktura-po-3
 • infrastruktura-po-4
 • infrastruktura-po-5
 • infrastruktura-po-6
 • infrastruktura-po-7
 • infrastruktura-po-8
 • infrastruktura-po-9

Cele projektu

Celem projektu jest budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poprzez podniesienie standardu i jakości życia lokalnej społeczności, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, demarginalizację społeczno-gospodarczą obszaru i pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cel główny RPO WZ: rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców.

Cel szczegółowy: rewitalizacja i racjonalne zagospodarowanie obiektów i obszarów o znaczeniu metropolitalnym.

Projekt przyczynił się do rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej, dzięki czemu SOM uzyska pozycję konkurencyjną względem innych krajowych obszarów metropolitarnych. Zbieżność projektu z powyższym celem wynika z zakładanych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury oraz utworzenia bazy lokalowej na potrzeby przeprowadzenia działań społecznych na zdegradowanym terenie Kwartału nr 23. Dzięki kompleksowej realizacji zadań, projekt przyczynił się do stworzenia warunków sprzyjających ożywieniu społecznemu i gospodarczemu zdegradowanego obszaru, a także do podniesienia estetyki dzielnicy, przywracając temu obszarowi utracone funkcje miejskie. Projekt wynika z inicjatywy mieszkańców na podstawie przeprowadzonych wieloetapowych konsultacji społecznych.

 

Opis projektu

W ramach podprojektu utworzono tereny rekreacyjne – zielone podwórka: wprowadzono małą architekturę, zieleń niską i wysoką, wybudowano ciągi komunikacyjne, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, wybudowano plac zabaw dla dzieci, stworzono miejsca integracji mieszkańców, wybudowano przedogródki przynależne do części mieszkań parterowych, wykonano infrastrukturę techniczną i oświetlenie terenu oraz wybudowano placyk gospodarczy.

Do działań innowacyjnych, sprzyjających środowisku należy zaliczyć wykonanie zbiorników na wodę deszczową do podlewania terenów zielonych.

Na terenie wybudowano zamknięte komory śmietnikowe oraz wygospodarowano miejsca do gromadzenia odpadów na surowce wtórne.

Projekt objął konieczne wyburzenia budynków, które stanowiły etap przygotowawczy pod realizację infrastruktury i zagospodarowania terenu (rozbiórka części oficyny Wojska Polskiego 34 – piekarnia, oficyny Bohaterów Getta Warszawskiego 22 oraz oficyny lewej Królowej Jadwigi 45 – zakład fryzjerski).

We wnętrzu kwartału utworzono ciąg pieszy, będący wewnętrznym pasażem usługowym, którego celem jest ożywienie wnętrza kwartału i wykształcenie miejsca integracji mieszkańców oraz pobudzenie rozwoju gospodarczego tego obszaru, w tym obecnie nieatrakcyjnego ciągu ul. Królowej Jadwigi i tzw. „ściany płaczu".

Część mieszkań parterowych przekształcono na lokale usługowe:
○ budynek nr 1 (Wojska Polskiego 32/34) – 3 lokale usługowe o łącznej pow. użytkowej 152,53 m2,
○ budynek nr 5 (Królowej Jadwigi 45 sr.) – 4 lokale usługowe o łącznej powierzchni użytkowej 253,34 m2,
○ budynek nr 7 (Wojska Polskiego 34) – 1 lokal usługowy o powierzchni użytkowej 29,65 m2,
○ budynek nr 8 (Królowej Jadwigi 44l) – 1 lokal usługowy o powierzchni użytkowej 67,22 m2.

Lokale usługowe zaprojektowano także w dwóch istniejących, parterowych oficynkach, które w wyniku realizacji projektu poddano renowacji, tj. w budynku nr 8 (Królowej Jadwigi 44l) oraz w budynku nr 7 (Wojska Polskiego 34).

Dodatkowo w parterach dwóch budynków wielorodzinnych utworzono pomieszczenia spełniające funkcje społeczne, tj. w budynku nr 4 (Królowej Jadwigi 44/45) powstała świetlica środowiskowa (powierzchnia użytkowa: 4: 147,21 m2), a w budynku nr 6 (Królowej Jadwigi 45/46) powstał lokal przeznaczony na punkt konsultacyjny MOPR (powierzchnia użytkowa: 54,68 m2).

Uzbrojenie techniczne terenu składa się z przyłączy i sieci sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, cieplnej, wodociągowej oraz elektrycznych, takich jak: monitoring, oświetlenie zewnętrzne terenu, zasilanie pompowni służącej podziemnym zbiornikom wody deszczowej.

Projekt zakładał także wprowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w Kwartale 23 poprzez wykonanie instalacji monitorującej jego wnętrze. Zagospodarowanie wnętrza kwartału pozwala na dostęp i korzystanie z tego terenu osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz materiały są powszechnie stosowane przy realizacji podobnych przedsięwzięć, bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego, gwarantują wysoką jakość i trwałość funkcjonowania przebudowanej infrastruktury.

Realizacja przyjętych rozwiązań pozwoliła na efektywną i długotrwałą eksploatację.

Kompleksowość przyjętych rozwiązań jest dużym atutem projektu, ponieważ zagwarantowała wymianę starych oraz budowę niezbędnych elementów infrastruktury. Dzięki temu poza standardowymi konserwacjami, w dłuższej perspektywie nie będzie konieczne prowadzenie prac budowlanych w rejonie rewitalizowanego obszaru.

W ramach projektu liczba obiektów/lokali innych niż mieszkaniowe powstałych w wyniku realizacji projektu wyniosła 10 szt.
Powierzchnia użytkowa lokali zaadaptowanych na cele inne niż mieszkaniowe wyniosła 641,82 m2.
Liczba obiektów/ lokali użytkowych poddanych renowacji wyniosła 2 szt.
Powierzchnia lokali użytkowych poddanych renowacji wyniosła 96,87 m2.

 

Harmonogram prac

 • Podpisanie umowy z Wykonawcą robót – 26.07.2012 r.
 • Przekazanie placu budowy – 2.08.2012 r.
 • Zakończenie rzeczowe – 18.05.2015 r.

 

Finansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w Kwartale nr 23 w Szczecinie: utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu konsultacyjnego MOPR, lokali usługowych, infrastruktury technicznej i wykonanie zagospodarowania terenu” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-003/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym” z dnia 4 czerwca 2012 roku.

Całkowity koszt projektu: 5 529 132,13 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 5 170 293,38 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 068 117,34 zł
Udział własny Szczecińskiego TBS sp. o.o.: 3 461 014,79 zł

Po zrealizowaniu projektu rzeczywiste koszty wynoszą:
Całkowity koszt projektu: 4 482 746,02 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 4 082 919,28 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 633 167,70 zł
Udział własny Szczecińskiego TBS sp. z o.o.: 2 449 751,58 zł

 

Kalendarium

29 sierpnia 2011 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie
21 lutego 2012 r.– przyznanie dofinansowania
30 kwietnia 2012 r.– ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
4 czerwca 2012 r.– ogłoszenie przetargu na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
4 czerwca 2012 r.– podpisanie umowy o dofinansowanie
5 czerwca 2012 r. – złożenie i otwarcie ofert na roboty budowlane
19 czerwca 2012 r.– złożenie i otwarcie ofert na nadzór inwestorski
29 czerwca 2012 r. –rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczony „Rewitalizacja RAZEM – Rewitalizacja wnętrza kwartału 23 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Aleją Wojska Polskiego w Szczecinie”. W ramach zamówienia zrealizowane będą 2 projekty, ubiegające się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, pn.: 1. „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: oficyny we wnętrzu kwartału”; 2. „Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w Kwartale nr 23 w Szczecinie: tworzenie świetlicy środowiskowej, punktu MOPR, lokali usługowych, infrastruktury technicznej i wykonanie zagospodarowania terenu” i wybór najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane „Tembud Bis” Szut Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bpa. I. Krasickiego 6.
17 lipca 2012 r. – rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Rewitalizacja RAZEM – Rewitalizacja wnętrza kwartału 23 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Aleją Wojska Polskiego w Szczecinie”, w ramach których zrealizowane będą 2 projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, pn.: 1). Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: oficyny we wnętrzu kwartału. 2). Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w Kwartale nr 23 w Szczecinie: tworzenie świetlicy środowiskowej, punktu MOPR, lokali usługowych, infrastruktury technicznej i wykonanie zagospodarowania terenu. oraz nad realizacją wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowej inwestycji i wybór najkorzystniejszej oferty.Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Pana Dariusza Czapla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Adolfa Warskiego 5/9.
26 lipca 2012 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót
31 lipca 2012 r. – podpisanie umowy z nadzorem inwestorskim
2 sierpnia 2012 r. – przekazanie placu budowy
2 sierpnia 2012 r. – podpisanie umowy z nadzorem autorskim
13 grudnia 2012 r.– złożenie I wniosku o płatność
4 stycznia 2013 r.– podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
14 stycznia 2013 r.– złożenie II wniosku o płatność – sprawozdawczy
30 stycznia 2013 r. – pozytywna weryfikacja II wniosku
15 kwietnia 2013 r. – złożenie III wniosku o płatność
11 czerwca 2013 r. – odstąpienie od realizacji umowy zawartej z firmą Tembud-Bis Szut s.j. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
11 czerwca – lipiec 2013 r.– sporządzenie inwentaryzacji robót, rozliczenie budowy oraz przygotowanie dokumentacji dla potrzeb nowego postepowania przetargowego
3 lipca 2013 r. – pozytywna weryfikacja wniosku III i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
15 lipca 2013 r. – złożenie IV wniosku o płatność
1 sierpnia 2013 r.– ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
16 sierpnia 2013 r. – pozytywna weryfikacja wniosku IV i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
27 sierpnia 2013 r.– złożenie i otwarcie ofert na roboty budowlane
25 września 2013 r. – podpisanie umowy z nowym wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Budowlanym „Calbud” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kapitańskiej 2, 71-602 Szczecin
30 września 2013 r.– przekazanie placu budowy
15 października 2013 r. – złożenie V wniosku o płatność
3 marca 2014 r. – pozytywna weryfikacja wniosku V i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
13 marca 2014 r. – złożenie VI wniosku o płatność
3 kwietnia 2014 r. – podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
29 kwietnia 2014 r.– pozytywna weryfikacja wniosku V i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
12 maja 2014 r.– złożenie VII wniosku o płatność
2 czerwca 2014 r.– pozytywna weryfikacja wniosku VII i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
4 lipca 2014 r.– podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
11 lipca 2014 r.– złożenie VIII wniosku o płatność
18 sierpnia 2014 r. – pozytywna weryfikacja wniosku VIII i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
13 października 2014 r.– złożenie IX wniosku o płatność
3 listopada 2014 r.– pozytywna weryfikacja wniosku IX i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
14 stycznia 2015 r.– złożenie X wniosku o płatność
3 lutego 2015 r.– pozytywna weryfikacja wniosku X i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
25 lutego 2015 r.– podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
31 marca 2015 r.– zakończenie robót przez Wykonawcę
18 maja 2015 r. – zakończenie inwestycji – podpisanie protokołu odbioru
18 maja 2015 r. – termin rzeczowego zakończenia realizacji projektów
30 czerwca 2015 r. – termin finansowego zakończenia realizacji projektów
28 lipca 2015 r. – złożenie końcowego wniosku o płatność
7 października 2015 r. – pozytywna weryfikacja wniosku i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
10 listopada 2015 r. – podpisanie aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
15 grudnia 2015 r. – zakończenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ (przyjęcie protokołu pokontrolnego bez uwag)prowadzonej w dniach od 28.10.2015 do 02.11.2015

stopka unijna

 

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.