Rewitalizacja RAZEM – oficyny we wnętrzu kwartału

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: oficyny we wnętrzu kwartału. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

INFORMACJE PODSTAWOWE  |  CELE PROJEKTU  |  OPIS PROJEKTU  |  FINANSOWANIE  |  KALENDARIUM

oficyny 

Informacje podstawowe

Numer umowy: UDA-RPZP.06.06.01-32-004/11-00
Projektant: „STUDIO A4" Spółka Projektowa z o.o. zsiedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 20, 70-470 Szczecin
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Calbud” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kapitańskiej 2, 71-602 Szczecin
Nadzór inwestorski: Pan Dariusz Czapla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Adolfa Warskiego 5/9
Nadzór autorski: „STUDIO A4" Spółka Projektowa z o.o. zsiedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 20, 70-470 Szczecin

przed

 • BGW_22_o_DSC00857
 • BGW_22_o_DSC00859
 • BGW_22_o_DSC00860
 • BGW_22_o_DSC09696
 • BGW_22_o_DSC09698
 • BGW_23_o_BGW23of
 • BGW_23_o_bgw23podworzezaoficyna (2)
 • BGW_23_o_bgw23podworzezaoficyna
 • BGW_23_o_ofBGW23
 • KJ_44_o_DSC00875bis
 • KJ_44_o_DSC00877bis
 • KJ_44_o_KJ44 (2)
 • KJ_45_oDSC00879
 • KJ_45_oDSC09702
 • KJ_45_o_DSC00878
 • KJ_46_o_DSC00887bis
 • KJ_46_o_DSC00888bis
 • KJ_46_o_DSC00889

po

 • STBS_Oficyny_budynek_1_2015-02-04_10
 • STBS_Oficyny_budynek_1_2015-02-04_11
 • STBS_Oficyny_budynek_2_i_3_2015-02-04_8
 • STBS_Oficyny_budynek_3_2015-02-04_4
 • STBS_budynek_nr_1_2015-05-06_1
 • STBS_budynek_nr_1_2015-05-06_2
 • STBS_budynek_nr_1_2015-05-06_3
 • STBS_budynek_nr_5_2015-03-24_02
 • STBS_budynek_nr_5_2015-03-24_09
 • STBS_budynek_nr_5_2015-03-24_24
 • STBS_budynek_nr_5_2015-05-06_1
 • STBS_budynek_nr_5_2015-05-06_2
 • STBS_budynek_nr_5_2015-05-06_3
 • STBS_budynek_nr_5_i_6_2015-05-06_1
 • STBS_budynek_nr_5_i_7_2015-05-06_1
 • STBS_budynek_nr_5_i_7_2015-05-06_2
 • STBS_budynek_nr_6,_5,_4_2015-05-06_1
 • STBS_budynek_nr_6_2015-05-06_1

 

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest budowanie potencjału rozwojowego SOM.

Cel główny to podniesienie standardu życia lokalnej społeczności. Projekt wpisuje sie w Cel główny RPO WZ 2007 – 2013, tj. rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców.

Projekt przyczynił się do rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej, dzięki czemu SOM może uzyskać pozycję konkurencyjną względem innych krajowych obszarów metropolitalnych. Zbieżność projektu z powyższym celem wynika z zakładanych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury. Dzięki realizacji zadań odnoszących się kompleksowo do problemów kwartału, projekt przyczynił się do stworzenia warunków sprzyjających ożywieniu społecznemu i gospodarczemu zdegradowanego obszaru, a także do podniesienia estetyki dzielnicy – przywracając temu obszarowi utracone funkcje miejskie.

Odnowa substancji mieszkaniowej pozwoliła na zniwelowanie negatywnych zjawisk ekonomiczno-społecznych (tj. wysokie bezrobocie, niski poziom aktywności gospodarczej, zjawiska patologiczne, wysoki poziom przestępczości).

 

Opis projektu

W ramach projektu w budynkach oficynowych zlokalizowanych wewnątrz Kwartału nr 23 zaplanowano i wykonano renowacje części wspólnych 6 budynków istniejących, w tym także likwidację ogrzewania piecowego, wymianę instalacji wewnętrznych, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i wymianę stolarki okiennej.

W ramach projektu wykonanano izolację przeciwwilgociową oraz instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ramach przedsięwzięć termomodernizacycjnych.

Renowacji poddano 6 istniejących budynków. W wyniku realizacji inwestycji dwa z budynków połączono w jeden obiekt, w związku z czym docelowo powstało 5 budynków:

○ Budynek nr 1 – oficyna ul. Wojska Polskiego 32,

○ Budynek nr 2 – oficyna ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23,

○ Budynek nr 3 – oficyna prawa ul. Królowej Jadwigi 44,

○ Budynek nr 4 – oficyna lewa ul. Królowej Jadwigi 44, oficyna prawa ul. Królowej Jadwigi 45,

○ Budynek nr 6 – oficyna ul. Królowej Jadwigi 46.

 

Realizacja inwestycji objęła:

 1. Modernizację elementów konstrukcji budynku, takich jak:
  1. Dach: roboty modernizacyjne obejmowały: rozbiórkę istniejącego dachu, wykonanie nowej konstrukcji dachu, pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wyłazu dachowego oraz inne roboty towarzyszące.
  2. Elewacje zew. w tym drzwi zewnętrzne do budynku, stolarka okienna części wspólnych: w pracach uwzględniono modernizację istniejącej ściany zewnętrznej budynku, w ramach której przyjęto m.in. zbicie istniejących tynków, oczyszczenie i odgrzybienie, konieczne wzmocnienia, przemurowania, zamurowania wynikające ze stanu tech. oraz przyjętych w projekcie rozwiązań związanych z wymianą stolarki okiennej lub wprowadzenia balkonów, wykonanie izolacji poziomej i pionowej ściany, malowanie, wykonanie obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej klatki schodowej, piwnic, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej obejmującej drzwi wejściowe do budynku i komory śmietnikowej, wykonanie balkonów.
  3. Klatkę schodową, wózkownię, komorę śmietnikową: w pracach uwzględniono modernizacje istniejącej klatki schodowej, korytarza wewnętrznego, stanowiącego komunikacje wew. budynku. W ramach modernizacji korytarza i klatki schodowej uwzględniono także inne pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytkowania takie jak np. wózkownię, komorę śmietnikową wbudowaną w budynku. Modernizacja tych elementów obejmowła m.in. rozbiórki, schody żelbetowe, roboty murowe – uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, podłoża, posadzki, stropy, ściany, w tym ścianki działowe, tynki, malowanie, stolarkę drzwiową – drzwi wewnętrzne w częściach wspólnych (w tym m.in. drzwi wiatrołapy klatki schodowej, drzwi wejściowe do piwnicy, drzwi do wózkowni).

 2. Modernizację infrastruktury technicznej budynku – modernizacja infrastruktury technicznej obejmowała instalacje sanitarne i elektryczne budynku w zakresie:
 1. Instalacje sanitarne:
  1. demontaż starych instalacji w częściach wspólnych;
  2. modernizaca instalacji sanitarnych w częściach wspólnych budynku:
   • piony i poziomy instalacji kanalizacyjnej;
   • piony i poziomy instalacji c.o. od przyłącza/węzła do stacji wymiennikowych;
   • piony i poziomy instalacji wodociągowej od przyłącza do stacji wymiennikowych (bez kosztów stacji wymiennikowych) wraz z wodomierzami do pomiaru zużycia wody (bez wodomierzy mieszkaniowych);
   • piony instalacji wentylacyjnej wraz z kanałami wentylacyjnymi, nasadami hybrydowymi wentylacji oraz kratkami wentylacyjnymi w pomieszczeniach wspólnych;
   • urządzenia i przybory sanitarne służące do obsługi budynku, np. w pomieszczeniach gospodarczych.
 2. Instalacje elektryczne:
  • demontaż starych instalacji w częściach wspólnych;
  • modernizacja instalacji w częściach wspólnych: w tym mi.n. tablice elektryczne służące wszystkim, instalacje domofonowe, instalacje teletechniczne, instalacje wentylacji hybrydowej, oświetlenie klatki schodowej i korytarzy, instalacja oddymiania klatki.

C. Realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych polegających na:

1. Ociepleniu ścian zewnętrznych
2. Ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacja - uwzględniono położenie warstwy ocieplenia, paroizolacje, folię wiatrową
3. Wymianie stolarki okiennej
4. Instalacja c.o. i c.w.u w lokalach mieszkalnych – rozprowadzenie instalacji od stacji mieszkaniowej wymiennikowej do grzejników. Zakres objął także likwidację ogrzewania piecowego.

 

W ramach projektu renowacji oraz termomodernizacji poddano 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Powierzchnia części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych renowacji wyniosła 3 439,24 m2.

Harmonogram prac

 • Podpisanie umowy z wykonawcą robót – 26.07.2012 r.
 • Przekazanie placu budowy – 2.08.2012 r.
 • Zakończenie rzeczowe – 18.05.2015 r.

 

Finansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: oficyny we wnętrzu kwartału” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-004/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym” z dnia 4 czerwca 2012 roku.

Całkowity koszt projektu: 3 266 670,46 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 3 266 670,46 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 306 668,18 zł
Udział własny Szczecińskiego TBS: 1 960 002,28 zł

Po zrealizowaniu projektu rzeczywiste koszty wynoszą:
Całkowity koszt projektu: 2 893 026,21 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 2 838 555,13 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 135 422,04 zł
Udział własny Szczecińskiego TBS sp. z o.o.: 1 703 133,09 zł

 

Kalendarium

29 sierpnia 2011 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie
21 lutego 2012 r. – przyznanie dofinansowania
30 kwietnia 2012 r. – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
4 czerwca 2012 r. – ogłoszenie przetargu na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
4 czerwca 2012 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.06.01-32-004/11-00
4 czerwca 2012 r. – podpisanie aneksu nr 1 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.06.01-32-004/11-00
5 czerwca 2012 r. – złożenie i otwarcie ofert na roboty budowlane
19 czerwca 2012 r. – złożenie i otwarcie ofert na nadzór inwestorski
29 czerwca 2012 r. – rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczony „Rewitalizacja RAZEM – Rewitalizacja wnętrza kwartału 23 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Aleją Wojska Polskiego w Szczecinie” w ramach zamówienia zrealizowane będą 2 projekty, ubiegające się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, pn.: 1. „Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: oficyny we wnętrzu kwartału”; 2. „Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w Kwartale nr 23 w Szczecinie: tworzenie świetlicy środowiskowej, punktu MOPR, lokali usługowych, infrastruktury technicznej i wykonanie zagospodarowania terenu” i wybór najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane „Tembud Bis” Szut Spółka Jawnaz siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bpa. I. Krasickiego 6.
17 lipca 2012 r. – rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: Rewitalizacja RAZEM – Rewitalizacja wnętrza kwartału 23 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Aleją Wojska Polskiego w Szczecinie., w ramach których zrealizowane będą 2 projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, pn.: 1. Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: oficyny we wnętrzu kwartału; 2. Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w Kwartale nr 23 w Szczecinie: tworzenie świetlicy środowiskowej, punktu MOPR, lokali usługowych, infrastruktury technicznej i wykonanie zagospodarowania terenu. oraz nad realizacją wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowej inwestycji i wybór najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: pana Dariusza Czapla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Adolfa Warskiego 5/9.
26 lipca 2012 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót
31 lipca 2012 r. – podpisanie umowy z nadzorem inwestorskim
2 sierpnia 2012 r. – przekazanie placu budowy
2 sierpnia 2012 r. – podpisanie umowy z nadzorem autorskim
4 stycznia 2013 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
14 stycznia 2013 r. – złożenie I wniosku o płatność – sprawozdawczy
25 stycznia 2013 r.– pozytywna weryfikacja wniosku I
15 kwietnia 2013 r. – złożenie II wniosku o płatność
11 czerwca 2013 r.– odstapienie od realizacji umowy zawartej z firmą Tembud-Bis Szut s.j. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
11 czerwca – lipiec 2013 r. – sporządzenie inwentaryzacji robót, rozliczenie budowy oraz przygotowanie dokumentacji dla potrzeb nowego postepowania przetargowego
1 sierpnia 2013 r.– ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
8 sierpnia 2013 r.– pozytywna weryfikacja wniosku II i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
16 sierpnia 2013 r. – złożenie III wniosku o płatność
27 sierpnia 2013 r. – złożenie i otwarcie ofert na roboty budowlane
25 września 2013 r. – podpisanie umowy z nowym wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Budowlanym „Calbud” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kapitańskiej 2, 71-602 Szczecin
30 września 2013 r. – przekazanie placu budowy
3 października 2013 r.– pozytywna weryfikacja wniosku III i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
15 października 2013 r.– złożenie IV wniosku o płatność
3 marca 2014 r. – pozytywna weryfikacja wniosku IV i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
13 marca 2014 r. – złożenie V wniosku o płatność;pozytywna weryfikacja wniosku V i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
29 kwietnia 2014 r. – pozytywna weryfikacja wniosku V i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
3 kwietnia 2014 r. – podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
29 kwietnia 2014 r. – pozytywna weryfikacja wniosku V i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
12 maja 2014 r. – złożenie VII wniosku o płatność
2 czerwca 2014 r. – pozytywna weryfikacja wniosku VII i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
4 lipca 2014 r. – podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
11 lipca 2014 r. – złożenie VIII wniosku o płatność
18 sierpnia 2014 r. – pozytywna weryfikacja wniosku VIII i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
13 października 2014 r. – złożenie IX wniosku o płatność
3 listopada 2014 r. – pozytywna weryfikacja wniosku IX i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
14 stycznia 2015 r. – złożenie X wniosku o płatność
3 lutego 2015 r. – pozytywna weryfikacja wniosku X i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
25 lutego 2015 r. – podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
31 marca 2015 r. – zakończenie robót przez Wykonawcę
18 maja 2015 r. – zakończenie inwestycji – podpisanie protokołu odbioru
18 maja 2015 r.– termin rzeczowego zakończenia realizacji projektów
30 czerwca 2015 r. – termin finansowego zakończenia realizacji projektów
28 lipca 2015 r. – złożenie końcowego wniosku o płatność
7 października 2015 r. – pozytywna weryfikacja wniosku i zatwierdzenie wnioskowanej kwoty do wypłaty
10 listopada 2015 r.– podpisanie aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WZ
15 grudnia 2015 r. – zakończenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ (przyjęcie protokołu pokontronego bez uwag) prowadzonej w dniach od 26.10.2015 do 02.11.2015

stopka unijna

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.